JAMU v Brně - Aktuality - Novým rektorem JAMU bude prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

Novým rektorem JAMU bude prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.  

Oficiální oznámení předsedy AS JAMU


Životopis - prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.Narodil jsem se 20. 7. 1956 v Brně. Po absolutoriu gymnázia zaměřeného na výpočetní techniku jsem vystudoval VUT FAST v Brně – obor Stavební mechanika a programování. V roce 1984 jsem byl přijat na obor Kompozice na JAMU, kde jsem studoval u prof. Aloise Piňose magisterský studijní program. U téhož pedagoga jsem absolvoval i doktorské studium a získal v r. 1997 titul Dr. (později Ph.D.) v oboru Teorie hudební tvorby. V roce 2001 jsem byl na HAMU v Praze jmenován nejprve docentem a v roce 2010 profesorem v oboru Hudební umění – skladba. Od roku 2002 do roku 2008 jsem byl děkanem Hudební fakulty JAMU, v letech 2008-2010 jsem byl tamtéž proděkanem pro výzkum a dislokace a od února 2010 jsem rektorem JAMU.

Pedagogicky jsem na veřejných vysokých školách činný od roku 1982 (VUT), na JAMU od roku 1990. Vyučoval jsem Instrumentaci, Kompozici elektroakustické hudby, Teorii kompozice a Kompozici. Poslední dva předměty přednáším doposud. Za těchto patnáct let mými lekcemi prošly desítky studentů všech stupňů včetně doktorského stupně, kdy jako školitel jsem působil nebo působím nejen na JAMU, ale i na AMU a VŠMU v Bratislavě. Součástí mé pedagogické činnosti je již po sedmnáct let i vedení mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty – Percussion Workshop Trstěnice. V zahraničí jsem působil na celé řadě vysokých uměleckých škol (mezi nejprestižnější patří CalArt, University of Southern California, California State University, Chapmann University LA, University of North Texas, Royal Conservatory Haag, Eschola Superior de Musica Lisabon, Eschola Superior de Musica Porto, Conservatoire Rotterdam, Conservatoire Enschede, Conservatoire Zwolle, Buchman-Mehta School of Music Tel Aviv, Mozarteum Salzburg, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz, Akademia Muzyczna Lodz, Akademia Muzyczna Krakow, Akademia Muzyczna Bydgoszcz, aj.) a v neposlední řadě i jako člen renomovaného Komponisten – Forum na Darmstadtských kurzech nebo ve významných německých institucích, jakými jsou Gesellschaft für Neue Musik Köln, Zentrum für Neue Musik Dresden, Svaz skladatelů Ukrajiny nebo Zentrum für Neue Musik Weimar.

Jsem autorem více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb, řada z nich byla provedena na významných pódiích v Evropě, Asii i Americe (Wiener Festwochen, Darmstadtské kurzy, Pražské jaro, Moskevský podzim, Varšavská ješeň, New Music Seria Los Angeles, Audio Art, Cluj Modern, World New Music Days Hong Kong a další) v podání předních světových interpretů, souborů a dirigentů (Carine Levine, ensemble recherche, Zsolt Nagy, Mark Pekarski, Mutsuko Aizawa, Moscow Contemporary Music Ensemble, Cluster Ensemble, Trio Contraste, PluralEnsemble Madrid, Israel Contemporary Players, Aeolian Trio, Zeitgeist Ensemble, DAMA DAMA, aj.), natočena na CD i vysílána v televizích a rozhlasech včetně zahraničních. Získal jsem několik ocenění v našich i mezinárodních soutěžích a řadu objednávek od sólistů, souborů, organizátorů a nadací. Mezi nejúspěšnější skladby patřily vždy kompozice pro bicí nástroje psané nejen pro DAMA DAMA, ale i pro další vynikající perkusionisty (kromě již výše uvedených - Tomáše Ondrůška, Felixe Péreta, Martina Opršála a mnoho dalších u nás i v zahraničí) a dále pak zejména skladby z posledních let – např. skladby pro velký komorní soubor „11 Gestalten des Mondscheins" (Moscow Contemporary Music Ensemble, Ars Incognita), „Zvětšenina deváté podoby" (Mondschein Ensemble) a „Wings" (ensemble recherche), „Grain" – koncert pro flétnu a orchestr (Carine Levine, Janáčkova filharmonie a Petr Vronský,), Immemorial Shapes (PluralEnsemble Madrid, Israel Contemporary Players) nebo týmová symfonie „Byly časy, byly" (SF Brno a Vladimír Válek).
Od 90. let věnuji speciální zájem tvorbě a realizaci multimediálních projektů individuálních (Světy bez hranic, Adam a Eva, Křížení) i týmových (v rámci brněnského kompozičního týmu společně s Aloisem Piňosem a Milošem Štědroněm – opery „Věc Cage" - mj. sprof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. Magdalenou Koženou (režie Peter Scherhaufer, dir. Jan Zbavitel), „Anály předchůdců avantgardy", již zmíněná symfonie „Byly časy, byly" – i v rámci spolupráce se spoluzakládajícími členy Ensemble Marijan – Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem - multimediální projekty „Ohně", „OT301", či opera „MrTvá?", která zazněla i na proslulé Varšavské ješeni). V květnu 2014 bude mít v produkci Národního divadla Brno světovou premiéru opera Alice in Bed (v kooperaci s Markétou Dvořákovou).

Od konce 90. let se výrazně zajímám i o hudební improvizaci ve všech jejích podobách – od aktivní účasti v mezinárodním projektu „Different Hearing" pro děti až po uměleckou improvizaci jako člen Ensemble Marijan, s nímž jsem absolvoval desítky koncertů po celé Evropě i v USA. O tématu improvizace jsem rovněž přednášel na několika konferencích, např. na European Conference on Improvisation in Music v Haagu (2004).

V posledních patnácti letech se zabývám vývojem vlastní kompoziční metody založené na výstavbě a organizaci nezávislých hudebních procesů a o její teoretické uchopení a zobecnění nejen na oblast hudby (Medek,I.: Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody, JAMU 1999) a dále pak zkoumáním zákonitostí výstavby řádu skladby s užitím obecných kompozičních principů (Medek,I.,Piňos,A.: Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby, JAMU 2004). Věnuji se i teoretické a publikační činnosti, a jsem autorem několika desítek textů pro odborné hudební časopisy (např. Czech Music, His Voice, Ticho, Opus Musicum, Hudební rozhledy, aj.) i zahraniční publikace (Grove, Beitrage für elektronische Musik,aj.). V letech 1999 – 2004 jsem byl členem řešitelského týmu vědeckovýzkumného záměru MŠMT zaměřeného na teorii soudobé kompozice a v současnosti spoluřešitelem projektu GAČR (ve spolupráci s UPOL), jehož výstupem je např. kniha „Hudební nástroje jinak" z letošního roku (spoluautoři Gabriela Coufalová a Jaromír Synek).

V r. 1985 jsem společně se Zdenkem Plachým založil a až do roku 1990 vedl jeden z prvních českých souborů pro soudobou hudbu Art inkognito (nyní Ars Incognita), v roce 2000 pak společně s Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem Ensemble Marijan, jediný český soubor specializující se na improvizovanou hudbu a realizaci multimediální tvorby. Vedle již zmíněných trstěnických kurzů jsem spoluzakladatelem pravidelné mezinárodní konference Musica Nova a ředitelem mezinárodního festivalu soudobé hudby Meetings of New Music Brno.
V oblasti společenských aktivit jsem členem České komise pro UNESCO, členem předsednictva České konference rektorů, členem prezídia ČHR, členem vědecké rady MU, uměleckých rad VUT FAVU a FU OU, komisí MK a MŠMT, Jihomoravského společenství a konzulem Sdružení Q.
Další informace jsou dostupné např. v The New Grove Dictionary of Music and Musicians i jiných encyklopediích.

V Brně dne 10.9. 2013

Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.