JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Věda a výzkum - Specifický vysokoškolský výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum  

Specifickým vysokoškolským výzkumem je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Směrnice upravuje podrobnosti rozdělení a užití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v rámci JAMU.

SSV - směrnice o specifickém výzkumu

Studentskou grantovou soutěží se rozumí soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU. Směrnice upravuje zásady studentské grantové soutěže na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, které vycházejí z ustanovení Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválených usnesením vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 a z ustanovení Směrnice rektora č. 2/2009, o specifickému výzkumu.

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Divadelní fakultě JAMU pro rok 2020

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Divadelní fakultě JAMU pro rok 2020 - 2. kolo

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Hudební fakultě JAMU pro rok 2020

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Hudební fakultě JAMU pro rok 2020 - 2. kolo 


Doplnění vyhlášení proděkanky pro výzkum Divadelní fakulty JAMU ke Studentské grantové soutěži 2019

Přehled realizovaných projektů v roce 2019

Návrh na navýšení prostředků projektu specifického výzkumu (doplnění vyhlášení 2019) 

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Divadelní fakultě JAMU v Brně pro rok 2019

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Hudební fakultě JAMU v Brně pro rok 2019


SZSGS - směrnice o zásadách studentské grantové soutěze

SZSGS - P1 - Návrh projektu specifického výzkumu - formulář

SZSGS - P2 - Tab. Požadavek fin. prostř. na projekt specifického výzkumu

SZSGS - P3 - Průběžná zpráva_formulář

SZSGS - P4 - Dílčí zpráva_formulář

SZSGS - P5 - Závěrečná zpráva_formulář

SZSGS - P6 -Oponentský posudek_formulář


Údaje o podporovaných projektech a užití podpory

rok 2019

rok 2018

rok 2017 

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010