Informace o JAMU  

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)

Beethovenova 2, 662 51 Brno

Tel: 542 591 126
Fax: 542 591 141

E-mail: matejkovajamucz
E-mail: rektorjamucz

WWW stránky: www.jamu.cz


HISTORIE

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (dále JAMU) byla založena v roce 1947. Jejímu vzniku předcházelo mnohaleté úsilí, spjaté se jménem Leoše Janáčka – zejména zřízení varhanické školy v roce 1881 a ustavení brněnské konzervatoře v roce 1919. Teprve vznikem JAMU byla však naplněna Janáčkova celoživotní snaha po vytvoření vysoké umělecké školy, rozvíjející schopnosti absolventů konzervatoří a dalších talentovaných studentů. I když „zakládajícími“ profesory byly osobnosti hudebního světa (mezi nimi i pozdější první rektor školy Ludvík Kundera), měla JAMU od svých počátků vedle fakulty hudební také fakultu divadelní.
V roce 1949 byla Janáčkově akademii přidělena polovina budovy bývalého německého gymnázia na Komenského náměstí, která se stala až do roku 1998 také sídlem rektorátu. Pro život školy bylo důležité definitivní umístění Divadelního studia JAMU do sálu na Bayerově ulici (1952), získání sálu Husova sboru na ul. Svatopluka Čecha pro Operní studio JAMU (1961) a konečně přidělení celé budovy na Komenského náměstí do rukou školy (1965). Se šedesátými léty je spjata řada nadějných aktivit: vzniká pozoruhodné Studio soudobé hudby (1965), otevírají se Mezinárodní interpretační kurzy (poprvé r. 1967), na dramatické větvi působí osobnosti spjaté s progresivními trendy brněnského divadelnictví. Nastupující normalizace však mnohé zničila nebo přitlumila; v roce 1971 školu musí opustit mnoho vynikajících pedagogů.
K výraznému vzestupu dochází po roce 1990, kdy se v nových demokratických poměrech JAMU prosadila svou cílevědomou a otevřenou koncepcí. Vedle rehabilitovaných pedagogů přicházejí na školu lidé mladších generací, otevírají se nové studijní obory, navazují zahraniční kontakty a výměny. Jen v programu Erasmus má JAMU uzavřeny smlouvy s 42 partnerskými vysokými školami, přičemž celkový počet spolupracujících škol dosahuje počtu 55 (akademický rok 2006/7). Divadelní fakulta zakládá prestižní mezinárodní festival vysokých uměleckých škol Setkání.
Janáčkova akademie se neodmyslitelně vepsala do duše svého města. Vedle bohaté koncertní a divadelní činnosti to dosvědčuje také vzorná péče o budovy, které jí byly svěřeny, nebo jež postavila. Rektorát JAMU dnes sídlí na Beethovenově ulici; ke klasicistní budově Hudební fakulty na nám. Komenského (rekonstruována 1995) přibyla secesní budova na ul. Mozartově, kde se nachází Divadelní fakulta (rekonstrukce a půdní vestavba dokončeny r. 1994). Zásadní proměnou prošlo studio Marta - dnes jedna z nejmodernějších a nejvariabilnějších divadelních prostor v Brně. Završením snah vedení školy bylo v r. 1999 otevření Informačního, výukového a ubytovacího centra Astorka na Novobranské ulici, které studentům přineslo moderně vybavenou knihovnu s multimediální studovnou, velký sál i cvičebny – a vlastní koleje JAMU s ubytovací kapacitou 239 míst. Prvními čestnými doktory v historii JAMU se stávají klavírní virtuos Rudolf Firkušný, básník, dramatik a překladatel Ludvík Kundera, dramatik Václav Havel, později i básník, dramatik a herec Jiří Suchý, dirigent Sir Charles Mackerras, spisovatel, herec a divadelni teoretik Ivan Vyskočil, šéfdirigent České filharmonie Zdeněk Mácal (6.2.2007) a Sir Tom Stoppard (4.5.2007).
Brno je město s velkou divadelní tradicí i s mimořádně pestrou škálou divadelních aktivit. Divadelní fakulta spolupracuje s řadou regionálních institucí, např. s Magistrátem města Brna, Národním divadlem v Brně, Divadlem Husa na provázku, HaDivadlem, Divadlem Bolka Polívky, divadlem Polárka, Brněnským centrem evropských studií – BCES, se základními školami a Centry volného času.
Také Hudební fakulta spolupracuje s řadou regionálních institucí jak v rámci výuky (SFB, Bezbariérové divadlo Barka), tak i při realizaci projektů a účasti v grantových řízeních (Magistrát města Brna, JMK, Nadace Leoše Janáčka), bilaterálně i v rámci BCES s brněnskými vysokými školami. Projednávána je další spolupráce s orchestry (Filharmonie Bohuslava Martinů, Moravská filharmonie Olomouc) i s operou ND v Brně.

STRUKTURA ORGANIZACE

Janáčkova akademie múzických umění se skládá ze 2 fakult:
Hudební fakulty a
Divadelní fakulty.
Umělecká tvorba studentů je veřejně prezentována v divadelním studiu Marta a v Komorní opeře, na koncertech, i v rámci projektů tzv. Pouličního divadla. Mezinárodní prestiž si vydobyly na Divadelní fakultě každoroční mezinárodní festival vysokých divadelních škol - Setkání, Pouliční divadlo, Salon původní tvorby, festival ateliéru dramatické výchovy Sítko, Dny scénografie a jevištní technologie. NA Hudební fakultě úspěšně probíhají tradiční hudební Mezinárodní interpretační kurzy, Soutěž o cenu Leoše Janáčka a mezinárodní Setkání kontrabasistů.

ORGANIZACE STUDIA

JAMU je uměleckou veřejnou vysokou školou, která poskytuje vysokoškolské vzdělání pro oblasti hudby a divadla ve všech třech stupních strukturovaného studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské; pro obory činoherní herectví a muzikálové herectví má akreditován dlouhý magisterský studijní program). Absolventi tříletého bakalářského studia obdrží titul bakaláře umění (BcA.), absolventům čtyř až pětiletého magisterského studia (případně dvouletého po absolvování bakalářského studia) je udělen titul magistr umění (MgA.). Absolventi doktorského studia obdrží titul doktor (Ph.D). Na obou fakultách je možno navštěvovat kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž počet účastníků dosáhl v loňském roce čísla 324.
Divadelní fakulta JAMU, jako jediná v Evropě, úspěšně pěstuje bakalářský studijní obor výchovná dramatika pro Neslyšící. Ke studiu na Hudební fakultu se hlásí zrakově postižení studenti, absolventi Ježkovy konzervatoře Praha.
Pro hodnocení studentů je používán kreditní systém, který je přizpůsoben evropskému kreditnímu systému (European Credit Transfer Systém-ECTS).

INFORMACE PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

JAMU se v současnosti může pochlubit vysokým počtem zahraničních studentů (79), který zahrnuje i studenty ze Slovenska. Zahraniční studenti mohou studovat na obou fakultách, buď zdarma jako řádní studenti po úspěšném absolvování přijímací zkoušky (studium je v českém jazyce), nebo v kurzech celoživotního vzdělávání. Tyto kurzy jsou na rozdíl od řádného studia vedeny v angličtině nebo němčině a student si je hradí až do výše 2.000 EUR za jeden semestr. Pro tyto studenty a pro studenty v rámci programu Erasmus JAMU organizuje výuku českého jazyka.
V moderním informačním, výukovém a ubytovacím centru Astorka se nachází celoškolská knihovna, multimediální studovna, Ediční středisko a koleje s ubytovací kapacitou 239 míst. Výše kolejného činí 2 184.- Kč a 2 499.- Kč (v troj a dvojlůžkových pokojích). Zahraničním studentům, kteří nemohou být z kapacitních důvodů přijati na koleje, je zajišťováno ubytování v soukromí.
Stravování je zajištěno ve studentské menze Masarykovy univerzity (2 jídla denně) v hodnotě cca 30.- Kč za jedno jídlo.
Studenti mají ve městě bohaté kulturní zázemí: Národní divadlo, Brněnský filharmonický orchestr, Centrum experimentálního divadla s Divadlem Husa na provázku a HaDivadlem. Je zde řada dalších divadel, orchestrů a sborů.