JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Zahraniční oddělení - Organizace poskytující podporu ve vzdělávání

Organizace poskytující podporu ve vzdělávání  

AIESEC

 • mezinárodní, nevýdělečná, studentská vzdělávací organizace působící asi v 80 zemích světa,
 • sdružuje studenty a čerstvé absolventy vysokých škol, kteří se zajímají o ekonomiku a řízení,
 • zařizuje praxe pro české studenty do zahraničí, český student se může stáže zúčastnit do jednoho roku od ukončení studia na VŠ,
 • konkurz se vyhlašuje každoročně na podzim,
 • pobočky jsou při ekonomických fakultách v Brně, Českých Budějovicích, Karviné, Ostravě, Pardubicích, Praze a Zlíně,
 • adresa pražské kanceláře: AIESEC, Senovážná 2, 110 00, Praha 1, tel.: 242 374 17.

FULBRIGHTOVA KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

nezisková organizace, vznikla v roce 1991 na základě česko-americké mezivládní dohody,všechny programy jsou individuální, přihlášky do výběrového řízení podávají jednotlivci.

 1. Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium v USA - uděluje se na dobu jednoho roku, předpoklad je dokončené vysokoškolské vzdělání - min. bakalářský titul, uzávěrka - 1. září pro následující školní rok,
 2. Fulbrightův grant pro pobyt vědců a přednášejících v USA
 3. Fulbrightův program výměny středoškolských profesorů
 4. Program cestovních grantů - pro VŠ studenty, učitele, vědce,
 5. Proshek-Fulbright Fellowship in Medical Sciences - lékaři specialisté s několikaletou praxí v oboru,
 6. Hubert Humphrey Fellowship Program
 7. Minority Studies Research Award

adresa: Fulbrightova komise, Táboritská 23, 130 87 Praha 3
tel.: 269 765 26, fax: 269 756 00
fulbrightfulbrightcz,
http://measure.feld.cvut.cz/fulbright.

NADACE VÁCLAVA HAVLA A MICHALA KOVÁČE

 • stipendia na studium slovenských občanů v České republice a českých občanů ve Slovenské republice, hlavně pro obory: bohemistika, slovakistika, česko-slovenské vztahy atd.,
 • studenti VŠ, mladí vědečtí pracovníci VŠ a ústavů akademie věd, věková hranice 35 let,
 • uzávěrka 1x ročně,
 • adresa pro české studenty: Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 118 00 Praha

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH - VIZE 97

 • každoroční podpora vysokoškolského studia několika talentovaných českých studentů na zahraničních univerzitách,
 • podmínky: uzavřené studium v rozsahu nejméně šesti semestrů a splnění podmínek cílové zahraniční univerzity,
 • uzávěrka 2x ročně,
 • adresa: Nadace Dagmar a Václava Havlových - Vize 97, Královská zahrada 50, 119 08 Praha 1 - Hrad
 • tel.: 224 372 414, fax: 224 372 415
 • www.vize.cz

NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH

nadační dary pro podporu vědy, kultury a umění - v rámci tohoto programu uděluje nadace také cestovní a pobytová stipendia do zahraničí,
poskytuje prostředky na úhradu cestovních nákladů studentům, kteří získali stipendium v zahraničí,

 1. Cestovní stipendia - na dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí pro studenty vyšších ročníků VŠ, pro vědecké pracovníky a umělce při účasti na významných soutěžích a tvůrčích pobytech,
 2. Pobytová stipendia - pro vědce a umělce pro dokončení významného vědeckého nebo uměleckého projektu v zahraničí, uzávěrky průběžně

adresa: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Vodičkova 17, 110 00 Praha 1
tel.: 224 947 691, fax: 224 231 844

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

podpora tvůrčí činnosti a projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního umění,

 1. granty, stipendia - udělovány na základě veřejné soutěže vyhlašované začátkem kalendářního roku, uzávěrka v únoru,
 2. cestovní příspěvky, udělovány průběžně,
 3. ceny - za vynikající výsledky v oborech spravovaných Nadací, uzávěrka v březnu,

adresa: Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel.: 222 560 081, 222 560 082, fax: 222 560 083
nclfvolcz
www.nclf.cz

OPEN SOCIETY FUND PRAHA

programy mají za cíl podporovat studium a vědecké bádání našich studentů a pedagogů v zahraničí,
organizačně je zabezpečuje Akademické informační centrum v Brně,

 1. Undergraduate Exchange Program - plně hrazený program jednoletého studia na Americké univerzitě, pro studenty od 2. ročníku VŠ, uzávěrka 1x ročně v lednu,
 2. Stipendia na Central European University - je možno získat plné stipendium k postgraduálnímu studiu na Central European University v Budapešti a ve Varšavě, pro absolventy min. bakalářského studia, uzávěrka 15. ledna,
 3. Oxford Colleges Hospitality Scheme krátkodobé stáže, zaměřené na výzkum v univerzitních knihovnách v Oxfordu, pro pedagogy a vědecké pracovníky působící na VŠ nebo na výzkumných ústavech, uzávěrka 1x ročně v říjnu,
 4. Soros/Foreign and Commonwealth Office Chevening Scholarschip - roční postgraduální studium v Oxfordu, tříměsíční pobyt v Oxfordu pro pracovníky státní správy, roční postgraduální studium politologie na univerzitě v Yorku, pro absolventy magisterského studia, kteří zahájili nebo jsou přihlášeni k doktorandskému studiu v ČR, uzávěrka 1x ročně v lednu,

adresa: Open Society Fund Praha, Seifertova 47, 130 00 Praha 3
tel.: 262 794 45, fax: 262 794 44
osfosfcz
www.osf.cz

IAESTE

 • stáže pro studenty technických oborů,

adresa: Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 160 00 Praha 6
tel.: 224 351 111.

ELSA (European Law Students Association)

 • pobočka ELSA je na každé právnické fakultě.

RESEARCH SUPPORT SCHEME

 • postgraduální výzkumná stipendia

adresa: HESP, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
tel.: 224 231 960, fax: 224 231 997
officersscz

ROTARY INTERNATIONAL

 • různé druhy stipendií

adresa: Rotary klub Praha, P.O.Box 374, 111 21 Praha 1
pobočky jsou v celkem 17 městech ČR.

FOND PRO OBNOVU VYSOKÝCH ŠKOL

 • uděluje granty pouze pro postgraduální studium

adresa: Konviktská 20, 110 00 Praha 1.

NADACE CICA - ESCULAP

 • zaměřena na oblast postgraduálního studia především pro lékaře a psychology

adresa: Pravá 17, 140 00 Praha 4
tel.: 243 2172

NADACE CHARTY 77

 • finanční prostředky poskytuje jen výjimečně

adresa: Washingtonova 17, 110 00 Praha 1
tel.: 242 212 35, fax.: 242 208 47

NADACE ČESKÉHO HUDEBNÍHO FONDU

 • podporuje nadějné hudebníky

adresa: Besední 3, 118 00 Praha 1

NADACE TALENT

 • finanční podpora nadaným studentům i stážistům u nás i v zahraničí

adresa: Veveří 24 602 00 Brno
tel.: 538 2709

AIA - Akademická informační agentura

 • vládní stipendia pro příslušný školní rok, pouze pro občany České republiky
 • pobyty obsazované rozpisem kvót - jednotlivá místa se nabízejí vysokým školám podle rozpisu kvót, který provádí MŠMT, na tato místa se předkládají návrhy přímo z rektorátů VŠ na zavedených formulářích, které se posílají přímo odboru zahraničních vztahů a evropské integrace MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1
 • pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

adresa: Dům zahraničních služeb MŠMT, Senovážné nám. 26, P.O.Box 8, 110 06 Praha 1
tel.: 224 398 + 301, 303, 304
aiadzscz
www.dzs.cz/AIA

AIC - Akademické informační centrum v Brně

 • Společný projekt Open Society Fund Praha a vzdělávací nadace Jana Husa
 • příručka: „Za studiem do ciziny“ (Dagmar Janoušková, Lenka Borecká), vydalo nakladatelství DOPLŇEK, Brno 1999, Stará 18/20, 602 00 Brno
 • databáze stipendií,

adresa: AIC, Budova Masarykovy univerzity, Komenského nám. 2, 662 43 Brno
tel.: 542 126 445-8 - infoservis, 421 264 46 - koordinátor programu, 421 264 45 - ředitel, fax: 542 126 465

adresa: Vzdělávací nadace Jana Husa,Budova Lékařské fakulty MU, Joštova 10, 602 00 Brno
tel.: 542 211 577, fax: 542 211 581
aicanetcz, vnjhjanhus.anetcz
www.ecn.cz/aic, www.vnjh.cz

Internetové adresy univerzit na celém světě

 • univerzitní index BRAINTRACK umožňuje vyhledat internetové adresy VŠ z více než 140 zemí světa

www.braintrack.com

Eurodesk - informační databáze s informacemi o programech Evropské unie

www.eurodesk.cz , www.eurodesk.org