Zahraniční referát  

 • vyhledává a zajišťuje zahraniční kontakty pro aktuální potřeby JAMU
 • koordinuje jednotlivé aktivity a oblasti činnosti organizace ve styku se zahraničím
 • připravuje podklady pro jednání v mezinárodních orgánech a organizacích
 • provádí odborné práce v zahraničních služebních stycích
 • koordinuje aktivity programu EU SOCRATES/ERASMUS, tj. ve spolupráci s pracovníky zahraničních referátů obou fakult předkládá Národní agentuře programu, se kterou spolupracuje institucionální smlouvy, informuje o všech možnostech programu, provádí finanční management a všemožně napomáhá dobrému fungování programu
 • informuje a napomáhá při zapojení do dalších programů EU i jiných, např. do programu CULTURE, CEEPUS
 • informuje o činnostech programu CHAIN
 • informuje o aktivitách dvoustranné spolupráce, jako jsou programy AKTION, DAAD, apod.
 • informuje MŠMT o potřebách školy v oblasti kulturních dohod, které MŠMT uzavírá
 • organizačně zajišťuje zahraniční cesty rektora a prorektorů JAMU a přijetí zahraničních hostů na úrovni rektorátu
 • informuje fakulty a pracovníky JAMU o nabídkách Akademické informační agentury