JAMU v Brně - Přijímací zkoušky - Akreditované studijní programy - Hudební fakulta

Akreditované studijní programy - Hudební fakulta  

Název studijního ooboru Standardní doba studia v akademických rocích1)
Forma studia2) 
Bakalářský studijní program        
Hudební umění Art of Music Musikkunst    
Dirigování orchestru   Orchesterdirigieren 3 P
Dirigování sboru   Chordirigieren 3 P
Duchovní hudba   Kirchenmusik 3 P
Historická interpretace     3 P
Hra na bicí nástroje Percussion Instruments Schlaginstrumente 3 P
Hra na fagot   Fagott 3 P
Hra na flétnu Flute   3 P
Hra na hoboj   Oboe 3 P
Hra na housle Violin Violine 3 P
Hra na klarinet     3 P
Hra na klavír Piano Klavier 3 P
Hra na kontrabas Double Bass Kontrabass 3 P
Hra na kytaru Guitar Gitarre 3 P
Hra na lesní roh French Horn Horn 3 P
Hra na trombon Trombone Posaune 3 P
Hra na trubku   Trompete 3 P
Hra na tubu     3 P
Hra na varhany Organ Orgel 3 P
Hra na violoncello Violoncello Violoncello 3 P
Hra na violu Viola Viola 3 P
Hudební manažerství     3 P
Jazzová interpretace Jazz Interpretation   3 P
Klavírní pedagogika     3 K
Kompozice Composition Komposition 3 P
Multimediální kompozice Artificial Multimedia Composition   3 P
Operní režie   Musiktheaterregie 3 P
Zpěv   Gesang 3 P
Navazující magisterský studijní program      
Hudební umění Art of Music Musikkunst    
Kompozice Composition Komposition 2 P
Dirigování orchestru   Orchesterdirigieren 2 P
Dirigování sboru   Chordirigieren 2 P
Historická interpretace     2 P
Hra na bicí nástroje Percussion Instruments Schlaginstrumente 2 P
Hra na fagot   Fagott 2 P
Hra na flétnu Flute   2 P
Hra na hoboj   Oboe 2 P
Hra na housle Violin Violine 2 P
Hra na klarinet Clarinet   2 P
Hra na klavír Piano Klavier 2 P
Hra na klavír a klavírní pedagogika   2 P
Hra na kontrabas Double Bass Kontrabass 2 P
Hra na kytaru Guitar Gitarre 2 P
Hra na lesní roh French Horn Horn 2 P
Hra na trombon Trombone Posaune 2 P
Hra na trubku   Trompete 2 P
Hra na tubu     2 P
Hra na varhany Organ Orgel 2 P
Hra na violoncello Violoncello Violoncello 2 P
Hra na violu Viola Viola 2 P
Hudební produkce     2 P
Jazzová interpretace     2 P
Multimediální kompozice     2 P
Operní režie   Musiktheaterregie 2 P
Zpěv   Gesang 2 P
Doktorský studijní program        
Hudební umění Art of Music Musikkunst    
Hudební produkce Musicproduction Musikproduktion 4  
  P,K      
Interpretace a teorie interpretace Interpretation and Theory  of Interpretation Interpretation und Interpretationstheorie 4 P,K
Kompozice a teorie kompozice Composition and Theory of Composition Komposition und Kompositionstheorie 4 P,K

Ve studijním programu Art of Music probíhá výuka v anglickém jazyce Ve studijním programu Musikkunst probíhá výuka v německém jazyce

1) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním. programu navazujícím na studijní program bakalářský.

2) P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia

Hudební fakulta JAMU je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v akreditovaném studijním programu Hudební umění