doc. Mgr. Jan Kolegar
Docent
e-mail: kolegar@jamu.cz
UČO: 5087