Divadlo a výchova

Smyslem oboru je připravovat odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělávání, pro postupné zavádění doplňujících oboru dramatická výchova na základní školy a dramatický obor na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla hraného dětmi, mládeží i dospělými, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami, pro různé typy divadelního vzdělávání (kurzy, semináře, divadelní dílny, lektorská činnost v oblasti amatérského divadla apod

). Obor se výrazně zaměřuje i na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména na oblast tzv. divadla ve výchově (divadlo fórum, participační divadlo, projekty k divadelním inscenacím), na amatérské divadlo a na možnosti zařazení dramatického umění do všeobecného základního a gymnaziálního vzdělávání.

Absolvent oboru by měl být schopen tvůrčím způsobem využívat své vzdělání a praxi ve stávajících profesích, ale současně usilovat o vznik nových možností pro uplatnění oboru v praxi. Cílem oboru je vychovávat samostatné tvůrčí osobnosti schopné působit i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů (kurzy a dílny pro učitele ZŠ, ZUŠ, SPgŠ, vedoucí souborů a kroužků).

Obor spolupracuje intenzivně s ostatními uměleckými a pedagogickými obory Divadelní fakulty jak v oblasti koncipování studia a vytváření studijních plánů, tak i v oblasti vědy výzkumu.

učitel dramatické výchovy/dramatického oboru na základních školách a gymnáziích

učitel literárně dramatického oboru na ZUŠ

učitel dramatické výchovy na SPgŠ a pedagogickém lyceu

pedagog volného času

divadelní lektor v profesionálním divadle

lektor v amatérském divadle

Specifikace oboru
Kód DIVVYCH
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2025