Tvůrčí činnosti

Festival bicích nástrojů

Tvůrčí činnosti

Chceme být nejlepší. Ambicí JAMU je být vrcholným centrem vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti v oblasti dramatických a hudebních umění a hrát zásadní roli v uměleckém, vědeckém, kulturním i sociálním rozvoji naší společnosti. Vedle vzdělávání studentů se snaží tohoto cíle dosáhnout intenzivním rozvíjením tvůrčích činností, zejména umělecké a výzkumné.

Jsme přesvědčeni, že umění i věda hrají rovnocennou a stejně zásadní roli v poznávání světa. Hlásíme se tak k názoru Tomáše Garrigue Masaryka, že „dílo umělecké je výronem zvláštního poznávání světa i pravím dále, že je právě tak samostatné a oprávněné jako poznávání vědecké“. Podobně jako nizozemský profesor Arjo Klamer nepochybujeme, že „civilizovaná společnost potřebuje kulturu a umění stejně jako vědu – jako zdroj vědění a kreativity“.

Janáčkův akademický orchestr
Janáčkův akademický orchestr

Naším vzorem je Leoš Janáček. Nejen svým názvem, ale celým svým směřováním se JAMU hlásí k osobnosti a dílu skladatele Leoše Janáčka, jedinečného umělce, který zásadním způsobem ovlivnil vývoj světového hudebního umění a který po celý svůj život propojoval uměleckou tvorbu s výzkumnou i pedagogickou činností.

Umělecká tvorba

Umělecké tvorbě se na JAMU věnují především její pedagogové, jimiž jsou často mimořádně výrazné tvůrčí osobnosti, které ve svých oborech významně spoluutvářejí podobu současného českého i světového hudebního a dramatického umění a které pak ve výuce předávají své zkušenosti studentům.

Jihokorejská cellistka Yoosin Park na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně
Jihokorejská cellistka Yoosin Park na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně

Umělecká tvorba je také nedílnou součástí studia na JAMU. Studenti se vedle seznamování s historií a teorií svých oborů i obecně kultury a společnosti během celého studia intenzivně věnují vlastní umělecké tvorbě, a tak se připravují na své budoucí působení v umělecké praxi a na to, že po absolutoriu JAMU právě oni budou mít odpovědnost za další rozvoj umění, kultury a celé společnosti.

Umělecká tvorba studentů je veřejnosti prezentována především v Divadle na Orlí  a Studiu Marta a během absolventských koncertů na Hudební fakultě. Fakulty JAMU organizují řadu mezinárodních soutěží a přehlídek, na kterých naši studenti mohou porovnat své dovednosti s mladými umělci z celého světa a získat tak jedinečné zkušenosti i osobní kontakty, například Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně či Mezinárodní hudební festival Setkávání nové hudby Plus.

Věda a výzkum

Věda a výzkum je nedílnou součástí činnosti JAMU. Výsledky bádání a teoretického uvažování našich studentů i pedagogů jsou obvykle publikovány v Nakladatelství JAMU, které již vydalo stovky nejen odborných monografií, ale esejistických či memoárových knih a skript.

Publikace z produkce Nakladatelství JAMU

Fakulty JAMU organizují mezinárodní vědecké konference a sympozia, z nichž některé jsou svým zaměřením unikátní ve světovém kontextu a jsou hojně navštěvovány nejvýznamnějšími zahraničními odborníky, např. Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU „JAMUsica“ či Mezinárodní symposium doktorských studií divadelních škol.

Výzkumné projekty akademických pracovníků jsou úspěšné v grantových soutěží prestižní Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR a podporuje je i JAMU svými vlastními projektovými soutěžemi.

JAMU se v posledních letech věnuje rozvíjení tzv. uměleckého výzkumu (artistic research), metodologicky progresivního výzkumného oboru, v němž je umělecká tvorba zkoumána a reflektována samotnými umělci, kteří tak docházejí k poznatkům, jež jsou tradičními metodologiemi jen obtížně dostupné.

Podpora tvůrčích činností

Na podporu tvůrčí – umělecké i vědecké – činnosti studentů i pedagogů zřídila JAMU tři projektové soutěže, díky kterým lze získat finanční podporu na realizaci studentských výzkumných (Studentská grantová soutěž JAMU) a pedagogických výzkumných (Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU)  a vzdělávacích a uměleckých (Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU) projektů. Každý rok jsou v těchto soutěžích podpořeny desítky projektů, mezi které jsou rozděleny více než 3 miliony Kč.

Doktorské studijní programy

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění a umožňují studentům dále si rozšiřovat vzdělání ve svém oboru i rozvíjet svůj umělecký talent a dovednosti pod vedením zkušených školitelů. Studium doktorského studijního programu může být vnímáno i jako příprava na budoucí pedagogické působení na vysokých uměleckých školách. Divadelní fakulta nabízí doktorské studium ve studijním programu Dramatická umění  a Hudební fakulta ve studijních programech Interpretace a teorie interpretaceKompozice a teorie kompozice  a Hudební produkce

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

JAMU má akreditaci k vedení habilitačních a jmenovacích řízení, na základě kterých jsou udělovány vědecko-pedagogické či umělecko-pedagogické tituly docent a profesor. Akreditovanými obory těchto řízení jsou Dramatická uměníHudební umění.

Čestné doktoráty

Nejvýznamnějším českým i světovým uměleckým osobnostem, které zásadním způsobem přispěly k rozvoji umění, JAMU uděluje čestný akademický titul doctor honoris causa. Mezi oceněné osobnosti patří například klavírní virtuos Rudolf Firkušný, dramatik Václav Havel, dirigent Charles Mackerras, dramatik Tom Stoppard, skladatel a dirigent Pierre Boulez či divadelní režisér Eugenio Barba.

Britský dramatik Tom Stoppard při udílení čestného doktorátu na JAMU
Britský dramatik Tom Stoppard při udílení čestného doktorátu na JAMU (2007)

Umělecká rada JAMU

Umělecká rada JAMU  je samosprávným akademickým orgánem, který tvoří nejvýznamnější umělecké osobnosti z řad pedagogů JAMU i tvůrců mimo akademickou obec JAMU a mezi jehož hlavní úkoly patří projednávání dlouhodobého záměru JAMU a schvalování návrhů na jmenování profesorem před jejich předložením ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

Prorektor pro tvůrčí činnosti

Prorektorem pro tvůrčí činnosti je doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.