Činoherní herectví

Studium herectví je organizováno ve čtyřech samostatných ateliérech, z nichž každý při respektování základní společné linie volí specifickou a osobitou cestu, aplikaci metod herecké tvorby, v akcentech atd

První cyklus studia zahrnuje jednak získání základních psychofyzických schopností a dovedností s postupným zřetelem k vytváření jevištní postavy a důkladnou teoreticko – historickou průpravu. Druhý cyklus rozvíjí tyto schopnosti a směřuje k psychologicky dostředivé tvorbě s dalším posílením teoretického zázemí studentů. Studenti jsou vedeni k ovládání vnitřní a vnější herecké techniky, učí se zvládat problematiku vytváření postavy, motivace, podtextu a situačního kontextu. K prohlubování jejich tvořivé individuality přispívají v teoretické rovině zobecňující reflexe procesu herecké tvorby a vyhledávání osobního tématu jako východiska k přípravě diplomové práce. Přes otevřenou možnost vlastní tvorby studijního programu v rámci jednotlivých ateliérů existuje celková koncepce studia činoherního herectví, která prostupuje studijními plány jednotlivých ateliérů. Skladba pohybových a hlasových disciplín je určována zřetelem, aby techniky těchto předmětů studenti zvládli podrobně a důsledně. pro výsledný efekt učebního procesu je podstatné nepřetržité usilování o vzájemné vazby mezi jednotlivými předměty a jejich aplikace ve vlastní herecké práci. Cílem studia je vychovat svobodnou tvůrčí osobnost vybavenou předpoklady pro profesní působení v oboru, nicméně jako individualitu otevřenou novým přístupům a podnětům a uvědomující si potřebu dalšího stálého vzdělanostního růstu.

http://difa.jamu.cz/obory-a-ateliery/ateliery-cinoherniho-herectvi/

herecké angažmá v divadelních souborech

herecké výkony ve filmu a v televizi

herecký výkon v rozhlase

moderování

dabing

vedení amatérských souborů

možný uchazeč o doktorský studijní program

vysokoškolský pedagog (obor herectví)

Specifikace oboru
Kód CINHER
Typ Magisterské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2021