Projekty JAMU

Metodika řízení projektů odpovídá modernímu projektovému managementu. Vychází z nástrojů a metod projektového řízení dle standardů mezinárodní organizace IPMA – International Project Management Association (někteří z projektových manažerů JAMU jsou držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu této asociace). Využívána je SW podpora řízení projektů (MS Project; plánováno je zavedení Exchange Serveru), k běžným činnostem patří vedle plánování a realizace projektu i průběžná kontrola provádění jednotlivých aktivit, čerpání rozpočtu, dodržování harmonogramů a naplňování stanovených výstupů a výsledků.

Nezbytnou součástí řízení je komunikace uvnitř JAMU. Zpracování celoškolské strategie postupu v oblasti projektů financovaných z EU náleží do kompetence speciálně vytvořené pracovní skupiny.

Projektová kancelář

Projektová kancelář  je jedním z oddělení rektorátu Janáčkovy akademie múzických umění, zřízeným v lednu roku 2008. PK zajišťuje zejména realizaci projektů financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie, metodicky vede proces podávání žádostí o finanční příspěvek z Fondu rozvoje vysokých škol a Rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ukončování projektů realizovaných v těchto programech. Organizačně zabezpečuje Letní intenzivní kurz anglického jazyka pro zaměstnance JAMU a celoroční kurzy cizích jazyků pro zaměstnance JAMU.

Hlavním cílem činnosti kanceláře je zabezpečovat kvalitní podmínky pro plánování, realizaci a hodnocení projektů uskutečňovaných fakultami a součástmi JAMU v návaznosti na jejich grantovou strategii a dlouhodobé záměry a rovněž metodicky řídit projektové manažery fakult JAMU.

Náplň jednotlivých pozic je specifikována ve Směrnici o provozu projektové kanceláře.