Rovné příležitosti

Rovné příležitosti jsou jednou z priorit demokratické společnosti, dlouhodobou prioritou EU a deklarovanou prioritou Vlády ČR. JAMU následuje cíle Evropské unie v oblasti rovnosti žen a mužů, dokument Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 a vládní dokument Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021– 2030, jenž formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v České republice na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy.

JAMU dodržuje zásady rovnosti, přistupuje k politice rovných příležitostí zodpovědně a otevřeně podporuje rovné zacházení, nediskriminační přístup a také oblast slaďování pracovního a rodinného/osobního života. Svým zaměstnancům/kyním poskytuje vhodné pracovní podmínky a bezpečné pracovní prostředí.

JAMU má zájem pokračovat v podpoře diverzity a v podpoře work-life balance politiky, chce nadále zvyšovat efektivitu práce k posílení vnitřního souznění a zlepšení interní univerzitní kultury.

JAMU chce být vzorem odpovědného chování a pozitivně tak ovlivňovat společnost a svět kolem nás. Má zájem podporovat a rozvíjet prostředí, ve kterém mají zaměstnanci/kyně i studenti a studentky stejné příležitosti ve všech oblastech.

JAMU jako umělecká univerzitní veřejná vysoká škola vyžaduje, aby se osoby s ní spojené ztotožnily s etickými a morálními pravidly, ve své činnosti samy vytvářely prostředí příznivé pro jejich dodržování a dostály tak oprávněným očekáváním a požadavkům společnosti.

JAMU disponuje Etickým kodexem, který shrnuje základní etická a morální pravidla pro zaměstnance/kyně, studující a členy orgánů JAMU a který je veřejně dostupný na webu JAMU. Svým Etickým kodexem se JAMU hlásí k morálním hodnotám, hlásí se k podpoře etických zásad v rámci všech svých procesů a vymezuje se proti diskriminaci.

Za účelem dosažení uvedených cílů JAMU v roce 2023 realizovala audit rovných příležitostí (genderový audit), jehož výsledkem je Plán rovných příležitostí /Plán genderové rovnosti (GEP) JAMU, který vznikl v kontextu Plánu podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021–2024.

Akce a aktivity specifikované v tomto Plánu genderové rovnosti JAMU pro období 2024-2027 jsou zároveň v souladu s filozofií JAMU, kdy univerzita vnímá prosazování rovných příležitostí jako součást své společenské odpovědnosti a deklaruje podporu rozmanitostí týmů, týmovou spolupráci a sounáležitost, založenou na vzájemném dialogu, respektu a otevřenosti.

Plán genderové rovnosti (GEP) JAMU

S případnými podněty či připomínkami k agendě rovných příležitostí na JAMU se můžete obracet na předsedkyni pracovní skupiny pro rovné příležitosti JAMU Ing. Danu Horníčkovou.