Pomoc Ukrajině / Центр помощи

CENTRUM PODPORY

Vedení Janáčkovy akademie múzických umění zřizuje informační centrum podpory a pomoci. Kromě našeho dříve zveřejněného stanoviska k válce na Ukrajině nyní chceme v rámci našich možností konkrétně pomoci. Jsme přesvědčeni, že pomoc je potřeba koordinovat a domýšlet v delší časové perspektivě.

Proto jsme zřídili adresu centrumpodpory@jamu.cz. Sem lze zasílat a tady budou registrovány vaše požadavky, návrhy, ale i konkrétní potřeby či žádosti o pomoc v souvislosti s válečnou situací. Všechny vaše podněty budou okamžitě postoupeny vedení školy či obou fakult.

Připravujeme možnosti studia studentů z Ukrajiny, včetně možného ubytování, společný koncert studentů, zajištění programu pro děti utečenců. Zvažujeme přizvání akademiků z Ukrajiny do řešitelských kolektivů. Sejdeme se osobně s ukrajinskými studenty JAMU. S plným vědomím odpovědnosti jsme se rozhodli Ukrajině pomoci a jsme připraveni nést za to případné následky, ať již ekonomické, či v oblasti pracovního komfortu. Každého studenta, pedagoga i zaměstnance akademie vyzýváme k individuální odpovědnosti a pomoci všem lidem, kteří trpí v souvislosti s válečnou situací u našich přátel.

Prosíme – sledujte tuto stránku pro další aktuality.

MgA. Petr Michálek

rektor Janáčkovy akademie múzických umění

 

ЦЕНТР ДОПОМОГИ

Керівництво Академії музичного мистецтва ім. Яначека створює центр інформації та підтримки. На додаток до нашої раніше опублікованої позиції щодо війни в Україні, тепер ми хочемо допомогти конкретно в межах наших можливостей. Ми вважаємо, що допомогу потрібно координувати та вдосконалювати в довгостроковій перспективі.

Тому ми створили адресу centrumpodpory@jamu.cz. Сюди можна надсилати, і тут будуть реєструватися ваші вимоги, пропозиції, а також і конкретні потреби чи прохання про допомогу у зв’язку з військовою ситуацією. Всі ваші пропозиції будуть негайно передані керівництву Академії або обох факультетів.

Ми готуємо можливості для навчання студентів з України (стажування, курси, денна форма навчання), включаючи можливе проживання, пріоритетом є і забезпечення програми для дітей біженців. Ми розглядаємо можливість запрошення до дослідницьких колективів академіків з України. З повним усвідомленням відповідальності ми вирішили допомогти Україні і готові нести можливі наслідки, як економічні, так і з точки зору комфорту роботи. Ми закликаємо кожного студента, педагога та співробітника академії бути особисто відповідальними та допомагати всім людям, які постраждали у зв’язку з воєнною ситуацією у наших друзів.

Будь ласка, слідкуйте за всіма розділами цієї сторінки, щоб отримувати актуальну інформацію.

MgA. Петр Міхалек

Ректор Академії музичного мистецтва ім. Яначека

 

Transparentní účet založila JAMU jako jednu z forem podpory studia stávajících studentů z Ukrajiny a studentů, kteří uprchli z Ukrajiny po napadení Ruskou federací po 24. 2. 2022. Získané prostředky jsou určeny na přímou stipendijní podporu těchto studentů, dále ukrajinských pedagogů a celkové finanční zajištění výuky těchto studentů na obou fakultách JAMU.

Na vyžádání bude JAMU vystavovat dárcům potvrzení o přijetí daru (mikulicova@jamu.cz). Za zaslané prostředky předem děkujeme.

Transparentní účet je veden u brněnské pobočky Komerční banky

Číslo účtu 123-5466850237/0100

Пропозиція театрального факультету для українських студентів

 Ми можемо надати вам програму короткострокового навчання тривалістю не менше 28 днів і максимум 2 семестри для студентів, які навчалися в Україні на момент від’їзду або ще навчаються за програмами, подібними до тих що викладають на Театральному факультеті. 

Кінцевий термін подання заявки – 25 березня 2022 року.

Навчальні програми Театрального факультету JAMU: 

 • Акторська майстерність 
 • Драматургія та режисура 
 • Сценографія 
 • Театральна постановка та сценічна техніка 
 • Драматична постановка та медії 
 • Театр і освіта 

У разі виникнення будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до відділу закордонних справ DF JAMU, Mgr. Petra Riou, тел.: +420 54259 1305, електронна пошта: riou@jamu.cz

 

Nabídka Divadelní fakulty pro ukrajinské studenty

Divadelní fakulta JAMU je schopna zabezpečit ukrajinským uchazečům program pro krátkodobý studijní pobyt v délce minimálně 28 dní a maximálně 2 semestry určený studentům, kteří na Ukrajině v době svého odchodu studovali na VŠ, nebo ještě studují v uměleckých studijních programech obdobných těm vyučovaným na DF.  

Studijní programy Divadelní fakulty JAMU: 

 • Herectví 
 • Dramaturgie a režie 
 • Scénografie 
 • Divadelní produkce a jevištní technologie 
 • Dramatická tvorba a média 
 • Divadlo a výchova 

Uzávěrka přihlášek je 25. 3. 2022. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte mailem nebo telefonicky na Zahraniční oddělení DF JAMU, Mgr. Petra Riou, tel: +420 54259 1305, E-mail: riou@jamu.cz 

Přijímací řízení ukrajinských studentů pro akademický rok 2022/2023

Na základě znění zákona č. 67/2022 Sb. § 1, odst. 1, 2 a § 8, odst. 1 a-e, 2, 3, vypisuje Hudební fakulta pro akademický rok 2022/2023 přijímací řízení pro studium ukrajinských studentů, kterým byla po 24. 2. 2022 udělena v ČR dočasná ochrana.

Toto přijímací řízení je vypsáno pro studijní programy, které naleznete ve vyhlášce přijímacího řízení.

Uzávěrka přihlášek je 15. července 2022 a podává se prostřednictvím informačního systému JAMU.

Указ про процедуру прийому для навчання у 2022/2023 навчальному році LEX Україна, Закон № 67/2022 Зз. 

Přijímací řízení se uskuteční od 19. do 23. září 2022 na HF JAMU.

Контактна електронна адреса для тих, хто зацікавлений у навчанні та стажуванні:

konarkova@jamu.cz

 likin@jamu.cz

 

Kontaktní e-mail pro zájemce o studium i stáže:

konarkova@jamu.cz

likin@jamu.cz

 

 

PODPORA UKRAJINSKÝCH STUDENTŮ formou stipendia bude pokračovat i v roce 2023, přesné podmínky budou zveřejněny v nejbližší době.

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ у вигляді стипендій триватиме і в 2023 році, точні умови будуть опубліковані найближчим часом.

 

PODNĚT K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI FONDU VZDĚLÁVACÍ POLITIKY NA PODPORU STUDIA UKRAJINSKÝCH STUDENTŮ V ROCE 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s čl. 22 odst. 5 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů v roce 2022". Termín pro podání první žádosti je 31. května 2022, termín pro podání druhé žádosti je 31. října 2022. Preferováno je předložení na formuláři žádosti a jeho příloze, které jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách ministerstva

Podnět k předkládání žádostí.docx

 

NABÍDKA UKRAJINSKÝM STUDENTŮM 

Studentům z Ukrajiny, kteří přišli do ČR po 24. 2. 2022 a kteří budou přijati a zapsáni ke studiu na JAMU, bude přiznáno stipendium jako podpora při studiu./

Ukrainian prospect students who came to the Czech Republic after February 24, 2022, who are enrolled to studies at JAMU, will be entitled to receive scholarship to be supported while studying at JAMU.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy / Information of Ministry of Education, Youth and Sports at

https://www.edu.cz/ukrajina/.

 

DIVADLO NA ORLÍ a STUDIO MARTA - vstupy za symbolickou cenu

Brněnské památky, kulturní a volnočasové instituce se otvírají pro ukrajinské občany zasažené válkou. Také naše scény - Divadlo na Orlí a Studio Marta poskytnou volné vstupy na svá představení. U vstupu se stačí prokázat dlouhodobým vízem k pobytu. Více také na stránkách Brno pomáhá Ukrajině

http://divadlonaorli.jamu.cz/

http://www.studiomarta.cz/

 

Koncerty na Hudební fakultě JAMU 

Také HF JAMU nabízí pro ukrajinské občany zasažené válkou volné vstupy na koncerty, více na: https://hf.jamu.cz/verejnost/kalendar-udalosti-pro-verejnost

INFORMAČNÍ ZDROJE

Kde hledat informace o konflitku na Ukrajině? Moravská zemská knihovna je skvělým průvodcem při hledání spolehlivých zdrojů v různých jazycích. Průběžně aktualizovaný seznam zdrojů zahrnuje česká i světová média, odkazy na zdroje přímých svědectví z Ukrajiny v angličtině, oficiální účty ukrajinských orgánů i ukrajinská média v angličtině stejně jako odkazy na ruská opoziční média v ruštině. 

Navštivte tedy webové stránky Moravské zemské knihovny, kde sdružují právě tyto důležité zdroje. 

JAK POMOCI?

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Informace Ministerstva vnitra ČR

Psychologické služby

Salón původní tvorby pro Ukrajinu; čtvrtek 3. 3. 2022 od 9:00 (klidová místnost DF)

V souvislosti se současnou situací vysíláme do prostoru výzvu pro všechny studenty zapojit se s jakoukoliv reakcí/výstupem reagujícím na aktuální dění na Ukrajině. Chceme festival pojmout také jako prostor pro sdílení a vyslovit podporu a sounáležitost. Pokud máte chuť a potřebu se vyjádřit, přijďte ve čtvrtek v 9.00 3. 3. do klidové místnosti a společně probereme a vymyslíme, jakým způsobem můžeme tuto skutečnost do festivalu zahrnout.

Před čtvrtečním setkáním nabízíme možnost sdílet nápady v tomto dokumentu. Ať už se jedná o ucelený tvar nebo zatím jen představu o tom, jak v rámci festivalu reagovat na současné dění na Ukrajině. Házejte asociace, vkládejte, pište! Ke svým nápadům prosím napište i své jméno, abychom vás v případě potřeby mohli kontaktovat. Budeme rádi za jakékoliv podněty.

Diskuse studentů nad ohledně aktuální situace na Ukrajině; čtvrtek 3. 3. 2022, 10.30, HF JAMU učebna 208

Hudební fakulta chce poskytnout studentům prostor diskutovat nad současnou situací na Ukrajině. Proto pořádáme, spolu s Poradenským centrem a psycholožkou Andreou Mikotovou řízenou diskusi, která bude bezpečným prostorem pro všechny, kteří chtějí vyjádřit svůj názor.

Setkání akademické obce znovu a jinak aneb JAMU čtvrtky; čtvrtek 3. 3. 2022 od 17:30, klidovka DF JAMU

Vzhledem k aktuálním událostem a ruské invazi na Ukrajinu, které nás všechny nepochybně zasáhly, bude otevřena i otázka možné podpory Ukrajině (morální, individuální, institucionální a další) a otevřeme diskusi o důvodech eskalace této situace (co a proč k tomu vedlo a jaký je historický kontext). Doufám, že si najdete čas a stavíte se z námi - budeme se na vás těšit poprvé ve čtvrtek 3. března 2022 od 17.30 do 22hod v klidovce DF JAMU.
Záznam přednášky Terezy Stejskalové o současné ukrajinské a hlavně kyjevské umělecké scéně; pátek 4. 3. 2022 od 17:00, místnost č. 104, DF JAMU

Tereza Stejskalová je překladatelka, publicistka, kurátorka, programová ředitelka umělecké organizace tranzit.cz a pedagožka FAMU působící na katedře fotografie. V přednášce, kterou promítneme s jejím laskavým svolením, seznámí posluchače s díly umělců a umělkyň, které měla sama možnost poznat v minulých letech. Pozornost bude věnována dílům, která reflektují válečnou situaci na východě Ukrajiny, ale dojde i na feministické umění a další témata rezonující ukrajinskou společností

 

Petice za uvalení kulturních sankcí na Ruskou federaci / Petition: Impose cultural sanctions on the Russian Federation

 

Вимога культурних санкцій щодо Російської Федерації / Petition: Impose cultural sanctions on the Russian Federation