Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační a jmenovací řízení

JAMU má akreditaci konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Dramatická umění a Hudební umění.

Průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (.pdf) platným od 1. července 2018.

habilitačním řízení se ověřuje umělecká nebo vědecká kvalifikace uchazeče a pedagogická způsobilost uchazeče.

Umělecká nebo vědecká kvalifikace uchazeče se ověřuje zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací.

Habilitační prací se rozumí

 1. umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost,
 2. písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky z oblasti vzdělávání Umění,
 3. soubor uveřejněných vědeckých prací z oblasti vzdělávání Umění doplněný komentářem, nebo
 4. tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky z oblasti vzdělávání Umění.

Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. Návrh se podává písemně děkanovi fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor habilitace.

Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením činí 13.000 Kč.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou uměleckou nebo vědeckou osobností ve svém oboru.

Pedagogickou kvalifikaci prokáže uchazeč, který doloží své úspěšné a koncepční pedagogické působení na vysoké škole, zejména tím, že

 1.  měl podstatný podíl na vytváření studijních programů a jejich specializací,
 2.  vedl a jako oponent posuzoval magisterské práce a výkony,
 3.  byl nebo je školitelem studentů doktorského studijního programu,
 4.  je autorem učebních textů (zejména učebnice, skripta, manuály, e-learningové opory).

Uměleckou nebo vědeckou kvalifikaci prokáže uchazeč, který je jmenován docentem a doloží vlastní významnou uměleckou či vědeckou aktivitu, a to

 1. souhrnem významných uměleckých děl nebo výkonů a jejich písemnými, audiovizuálními, zvukovými nebo obrazovými záznamy,
 2. souhrnem knižních publikací nebo publikovaných odborných studií doprovozených sjednocujícím komentářem,
 3. ohlasy umělecké či vědecké tvorby (zejména studie a recenze v odborném a denním tisku, hesla ve slovnících, medailon),
 4. údaji o řešení uměleckých, odborných a vědeckých grantů,
 5. údaji o přednáškách či tvůrčích dílnách na jiných vysokých školách nebo v zahraničí,
 6. údaji o aktivní účasti na konferencích, sympoziích a jiných odborných setkáních doma i v zahraničí,
 7. údaji o členství ve významných uměleckých a vědeckých institucích, organizacích a společnostech atp. doma i v zahraničí,
 8. údaji o službě akademické komunitě, zejména o působení v orgánech vysokých škol a jejich součástí a oborové radě doktorského studia,
 9. údaji o popularizační činnosti v oblasti umění nebo vědy.

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem se podává umělecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování. Návrh může podat:

 1. uchazeč podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru,
 2. děkan, nebo
 3. rektor.

Řízení ke jmenování profesorem může zahájit z vlastního podnětu i umělecká rada fakulty.

Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem činí 20.000 Kč.

Dokumenty

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

  Prohlédnout složku v IS: /auth/do/jamu/doc/5499/habilitacni_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem/ (může obsahovat více souborů).