Stipendia a poplatky

Poplatky spojené se studiem

Poplatek za delší dobu studia se vyměřuje studentům za studia na vysokých školách v České republice.

Studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, vyměří mu veřejná vysoká škola poplatek za studium.

Období, ve kterém student studoval ve studijních programech stejného typu a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.

Výše poplatku za studium, které je delší než standardní doba studia zvětšená o jeden rok, je uvedena ve Sdělení o výši poplatků spojených se studiem a některých úhrad pro daný akademický rok. Poplatková povinnost s studentovi sděluje prostřednictvím Rozhodnutím o vyměření poplatku za studium. Pro akademický rok 2023/2024 činí poplatek za každých dalších započatých šest měsíců studia 21 000 .

Podrobné informace o poplatku za delší dobu studia: https://www.jamu.cz/studium/studijni-oddeleni/ (záložka Poplatky).

Dosažení věku 26 let se týká platby zdravotního a sociálního zabezpečení, nikoliv poplatku za delší dobu studia.

Poplatky spojené se studiem (tj. poplatek za delší dobu studia a další poplatky spojené se studiem) upravuje SDĚLENÍ o výši poplatků spojených se studiem a některých úhrad pro akademický rok 2023/2024. 

 

Stipendia

Ubytovací stipendium

Nárok na získání ubytovacího stipendia má student, který:

  1. je zapsán ke studiu v prezenční formě studia, 
  2. nepřekročil standardní dobu studia,
  3. nemá místo trvalého pobytu na území okresu Brno-město. 

Stipendijní období ubytovacího stipendia se skládá z ubytovacího období

  1. prvního od 1. října do 31. prosince, 
  2. druhého od 1. ledna do 31. března, a
  3. třetího od 1. dubna do 30. června.  

Ubytovací stipendium se přiznává na celé stipendijní období nebo jeho zbývající část a vyplácí se za jednotlivá ubytovací období. Výši ubytovacího stipendia pro jednotlivá stipendijní období stanoví Sdělení rektora o výši ubytovacího stipendia. Bude-li student splňovat podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia jen po část ubytovacího období, přizná se mu poměrná část ubytovacího stipendia.

O ubytovací stipendium student žádá prostřednictvím Informačního systému JAMU.

 

Nárokové sociální stipendium

Nárokové sociální stipendium, resp. podmínky pro jeho přiznání, upravuje § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v úplném znění. Na základě žádosti studenta doplněné o potřebné přílohy se rozhoduje o jeho přiznání či nepřiznání. 

Formulář žádosti

Podrobné informace o Nárokovém sociálním stipendiu: https://www.jamu.cz/studium/studijni-oddeleni/ (záložka Nárokové sociální stipendium).

 

Sociální stipendium

Sociální stipendium může být studentovi přiznáno v případě jeho tíživé sociální situace. Student možnosti přiznání tohoto nenárokového sociálního stipendia konzultuje s příslušnou proděkankou či proděkanem pro studium.

 

Prospěchové stipendium 

Prospěchové stipendium se přiznává studentovi za vynikající studijní výsledky během stipendijního období, kterým je celé studium.
Prospěchové stipendium se přizná studentovi, který dosáhl celkového studijního průměru nejméně 95 bodů a složil státní zkoušku s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“.

Výše prospěchového stipendia činí 7 000 Kč.

 

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být studentovi přiznáno v případech zvláštního zřetele hodných, zejména:

a) v prokázané výši nákladů účasti studenta na 1) umělecké soutěži, nebo 2) akci při plnění studijních úkolů vyplývající ze studijních plánů,

b) pro finanční zajištění projektů podporujících rozvoj JAMU při uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojené vzdělávací či umělecké činnosti.

Stipendium na podporu studia

Stipendium na podporu studia může být studentovi přiznáno
a) na podporu studia v zahraničí v rámci institucionálně podporovaného studijního programu, nebo
b) v České republice.

 

Veškeré informace o všech stipendiích, která může JAMU svým studentům přiznávat a vyplácet, lze najít ve Vnitřním předpise Janáčkovy akademie múzických umění ze dne 21. srpna 2017 č. 8/2018 LJ Stipendijní řád, text zde: Stipendijní řád.