Přijímací řízení

Přijímací řízení pro daný akademický rok probíhá na obou fakultách JAMU v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. a s příslušnými vnitřními předpisy školy a fakult. V přijímacím řízení jsou zjišťovány talentové a studijní předpoklady uchazečů pro zvolený studijní program.  Členy přijímacích komisí jsou zkušení pedagogové a odborníci v oboru s dlouholetou pedagogickou a uměleckou zkušeností.

Obě fakulty přijímají uchazeče na bakalářský stupeň studia a na nenavazující (dlouhé) magisterské studium (podmínkou je u většiny studijních programů absolvované středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou), na magisterské navazující studium (podmínkou je absolvování stejného nebo příbuzného bakalářského studijního programu) a na doktorský stupeň studia (podmínkou je absolvování magisterského stupně studia ve stejném nebo příbuzném studijním programu).

Nabízené studijní programy, konkrétní podmínky pro přijetí, termíny odevzdání přihlášek a termíny přijímacích zkoušek stanovují pro daný akademický rok fakulty JAMU.

DF JAMU v Brně  

Termíny přijímacích zkoušek naleznete v podmínkách pro přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022:

HF JAMU v Brně

Termíny přijímacích zkoušek dle Vyhlášek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021: