Projekty EU

Projekty financované z fondů EU

Vstupem do Evropské unie v květnu 2004 se České republice otevřela možnost plně se podílet na společných politikách EU včetně politiky hospodářské a sociální soudržnosti. V reálu to mimo jiné znamená, že může jako jedna z méně rozvinutých členských států EU získávat prostředky ze Strukturálních fondů, prostřednictvím nichž se EU snaží snižovat rozdíly v úrovni rozvoje regionů svých členských zemí.

Šanci čerpat finanční podporu z fondů EU mají i české vysoké školy. V období let 2004 – 2006 mohly využívat především Operační program Rozvoj lidských zdrojů, jenž se v jedné ze svých oblastí zaměřoval na podporu zkvalitňování vzdělávání na VŠ, rozvoj učitelských studijních programů, dalšího vzdělávání a lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Janáčkova akademie múzických umění tehdy získala podporu tří celoškolských projektů a současně se stala partnerem dvou projektů realizovaných jinými vysokými školami. Dále se JAMU aktivně zapojila do projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizovala pět projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v současné době mimo jiné realizuje první projekt podaný v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. V naposled zmíněném programu OP JAK jsou v přípravě další tři nové projektové žádosti s předpokládaným začátkem realizace od roku 2025.

 

Probíhající projekty:

ROZVOJ INFRASTRUKTURNÍHO ZÁZEMÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA JAMU

(CZ.02.01.01/00/22_012/0007661)

Cílem projektu je zlepšit zázemí pro studenty doktorských studijních programů (dále jen DSP) tak, aby se mohli naplno věnovat své vzdělávací, výzkumné, umělecké, pedagogické i publikační činnosti na špičkové úrovni, a nemuseli se spoléhat na vlastní techniku případně jiné subjekty. 

Realizace projektu umožní zásadní rozvoj studentů DSP v oblasti jejich studia a výzkumu. Pořízení nových technologií, dostatečně vybavené prostory, hudební nástroje i nová odborná literatura nabídnou další možnosti, ve kterých se studenti DSP mohou pohybovat a realizovat.

Díky této podpoře je očekáváno zkvalitnění studia v rámci našich DSP, které se poté nepochybně projeví také na vyšším zájmu ze strany uchazečů o studium i v mezinárodním měřítku uměleckých VŠ, se kterými musíme držet krok.

 

 

 

Ukončené projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA JAMU

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245)

Cílem projektu je rozšíření kompetencí studentů zvýšením počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, předmětů k získání kompetencí typu soft skills, předmětů doplněných o elektronické podpory a dobudování systému řízení kvality na JAMU.

 

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU HUDEBNÍ UMĚNÍ NA JAMU

(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002246)

Cílem projektu je v oblasti hudebních nástrojů, scénické, osvětlovací, video a audio technologie zajistit zvýšení kvality výuky probíhající uměleckou tvorbou studentů studijních programů Hudební fakulty.

 

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ NA JAMU

(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469)

Cílem projektu je v oblasti prostorových podmínek a scénické, osvětlovací, video, audio a IT technologie zajistit zvýšení kvality výuky probíhající uměleckou tvorbou studentů studijních programů Divadelní fakulty.

 

PROHLOUBENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA DIVADELNÍ FAKULTĚ JAMU A JEHO RELEVANCE PRO POTŘEBY PRAXE

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013257)

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Divadelní fakultě JAMU. Za účelem naplnění cíle dojde k přípravě a akreditaci nového studijního programu Divadlo a výchova se třemi specializacemi v bakalářském i magisterském stupni studia.

 

DALŠÍ ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY NA DIVADELNÍ FAKULTĚ JAMU S OHLEDEM NA PRAXI

(CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013294)

Cílem projektu je podpořit nové výukové metody zaváděné v komplementárním projektu výzvy ESF II a tím technologicky zabezpečit výuku i s ní bezprostředně spjatou uměleckou tvorbu studentů.