Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je vnímán jako příležitost pro rozvoj České republiky. Samotný plán vznikl jako reakce na krizi způsobenou pandemií Covid-19 a na její značné dopady a je nástrojem, který přinese do ČR až 7 mld. EUR. Tyto finanční prostředky však mají své hranice, a to zejména tu časovou, realizace reforem a investic z NPO musí být ukončena nejpozději v roce 2026.

JAMU se zapojila do výzvy vyhlášené MŠMT v rámci reformy 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce. Projekt reaguje na pokrok v oblasti nových technologií a práci s nimi. Zaměřuje se na dvě velké oblasti (A a C).

 

Specifický cíl (dále jen SC) A – Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání je rozdělen na 4 dílčí části:

SC A1 – Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend se zaměřuje na online výuku, ať už v prezenční nebo distanční formě, kterou je potřeba přizpůsobit současným trendům, aby došlo k jejímu zkvalitnění. Důraz je kladen na práci se záznamem a přenosem uměleckého díla či uměleckého výkonu studenta. SC A1 má za cíl zajistit potřebné HW a SW vybavení napříč JAMU s rozšířením PC sítě a příslušných IS.

SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning navazuje na SC A1 a jeho smyslem je zapojit nové technologie do výuky, tedy vybavit nejen studenty, ale také akademické pracovníky a odborné zaměstnance vysokou gramotností v oblasti IT prostřednictvím metodických opor.

SC A3 – Tvorba nového profesně zaměřeného studijního programu si klade za cíl vytvořit nový bakalářský profesně zaměřený studijní program s názvem Pedagogika klavírní hry, který bude cílen právě na specifika výuky orientované výrazně na praxi se zaměřením na možnost výuky na dálku. Určen bude především pro budoucí pedagogy ZUŠ.  

SC A4 – Kurz zaměřeny na rozšiřování dovednosti (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling) jsou nezbytnou součástí pro získání a osvojení si dovedností v oblasti nových technologií. Kurz reaguje především na online prostředí, ve kterém se musí umět absolventi vysokých uměleckých škol propagovat, jedná se např. o self-tape, streamování, sebepropagace na sociálních síti atd. V rámci SC A4 vznikne Kurz celoživotního vzdělávání, který bude zaměřen na výše uvedené a pomůže tak jeho absolventům zvýšit dosavadní kvalifikaci, aby obstáli v konkurenci na trhu práce. Probíhat bude ve formě blended learning.

 

Specifický cíl C je společným projektem 26 vysokých škol vč. JAMU. Jeho cílem je:

  • zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou (SC C1);
  • systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky (SC C2);
  • digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou (SC C3).