Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je vnímán jako příležitost pro rozvoj České republiky. Samotný plán vznikl jako reakce na krizi způsobenou pandemií Covid-19 a na její značné dopady a je nástrojem, který přinese do ČR až 7 mld. EUR. Tyto finanční prostředky však mají své hranice, a to zejména tu časovou, realizace reforem a investic z NPO musí být ukončena nejpozději v roce 2026.

JAMU se zapojila do výzvy vyhlášené MŠMT v rámci reformy 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce. Projekt reaguje na pokrok v oblasti nových technologií a práci s nimi. Zaměřuje se na dvě velké oblasti (A a C).

 

Specifický cíl (dále jen SC) A – Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání je rozdělen na 4 dílčí části:

SC A1 – Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend se zaměřuje na online výuku, ať už v prezenční nebo distanční formě, kterou je potřeba přizpůsobit současným trendům, aby došlo k jejímu zkvalitnění. Důraz je kladen na práci se záznamem a přenosem uměleckého díla či uměleckého výkonu studenta. SC A1 má za cíl zajistit potřebné HW a SW vybavení napříč JAMU s rozšířením PC sítě a příslušných IS.

SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning navazuje na SC A1 a jeho smyslem je zapojit nové technologie do výuky, tedy vybavit nejen studenty, ale také akademické pracovníky a odborné zaměstnance vysokou gramotností v oblasti IT prostřednictvím metodických opor.

SC A3 – Tvorba nového profesně zaměřeného studijního programu si klade za cíl vytvořit nový bakalářský profesně zaměřený studijní program s názvem Pedagogika klavírní hry, který bude cílen právě na specifika výuky orientované výrazně na praxi se zaměřením na možnost výuky na dálku. Určen bude především pro budoucí pedagogy ZUŠ.  

SC A4 – Kurz zaměřeny na rozšiřování dovednosti (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling) jsou nezbytnou součástí pro získání a osvojení si dovedností v oblasti nových technologií. Kurz reaguje především na online prostředí, ve kterém se musí umět absolventi vysokých uměleckých škol propagovat, jedná se např. o self-tape, streamování, sebepropagace na sociálních síti atd. V rámci SC A4 vznikne Kurz celoživotního vzdělávání, který bude zaměřen na výše uvedené a pomůže tak jeho absolventům zvýšit dosavadní kvalifikaci, aby obstáli v konkurenci na trhu práce. Probíhat bude ve formě blended learning.

 

Specifický cíl C je společným projektem 26 vysokých škol vč. JAMU. Jeho cílem je:

 • zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou (SC C1);
 • systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky (SC C2);
 • digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou (SC C3).

 

Průběh realizace projektu v roce 2023

SC A1 – Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

V rámci SC A1 bylo pořízeno a rozšířeno datové uložiště, které slouží nejen jako digitální archiv, ale také jako možnost online střihu a editaci materiálů pro všechny součásti JAMU. Dále pak pokračovaly nákupy IT, audio i video technologií, doplněné o osvětlovací a zvukové technologie využívané nejen na fakultách, ale také na koncových pracovištích (např. Studio Marta). Mnoho technologií bylo pořízeno také do fakultních půjčoven technologií, které slouží jak pedagogům, tak studentům JAMU k jejich praktickému vzdělávání.  V neposlední řadě došlo k pořízení online nástroje Writefull Suite, který je vhodným nástrojem pro podporu psaní odborných textů v anglickém jazyce.

Celoškolsky došlo k dalšímu nákupu centrálního WIFI controlleru a WIFI AP přípojných míst tak, aby bylo posíleno a zkvalitněno pokrytí wifi signálem po celé JAMU. Tímto nákupem zároveň došlo ke zvýšení propustnosti, bezpečnosti a odolnosti univerzitní sítě proti výpadkům. 

SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

V rámci přebírání pořízených technologií docházelo u určených osob k zaškolení od dodavatele k technologiím, které byly nově pořízeny. Tento postup je ukotven také v předávacích protokolech. Tito pracovníci dále spolupracovali na vytváření manuálů k jednotlivým učebnám (104, 106, 107, 3, 202, 408 a 413), do kterých byly technologie primárně pořizovány. Tyto manuály jsou k dispozici jak pedagogům, tak studentům JAMU, kteří s nimi pracují. Nedílnou součástí je také Půjčovna techniky DF, která je taktéž volně přístupná jak pedagogům, tak studentům JAMU, a kteří v rámci výpůjček absolvují seznámení s technologiemi, případně rady a doporučení na zacházení s technikou. Všechny manuály jsou dostupné v MS Teams v rámci tzv. dynamické skupiny, do které mají přístup všichni aktivní studenti a pedagogové DF. Na Hudební fakultě byly vytvořeny manuály pro učebny 112 a 114 a dále pak byli studenti v rámci Kurzů profesní připravenosti s nově pořízenými technologiemi blíže seznámeni.

Nedílnou součástí projektu je realizace vlastních záznamů divadelních představení a koncertů. Již v průběhu roku byly realizovány záznamy koncertních činností a ve spolupráci s audiovizuálním studiem HF byly realizovány audio záznamy všech absolventských koncertů. Na DF byly realizovány záznamy všech premiér od monodramat po absolventské výkony ve finálních pracovištích (Divadlo na Orlí a Studio Marta).

SC A3 – Tvorba nového profesně zaměřeného studijního programu

Žádost o akreditaci nového profesně zaměřeného studijního programu byla podána na NAÚ v termínu 6/2023. Akreditační spis byl poté navrácen s požadavkem k doplnění/opravě některých pasáží, čímž se naši pracovníci aktivně zabývali v posledních měsících roku 2023. Z důvodu tohoto vrácení bylo v rámci projektu požádáno o podstatnou změnu sestávající z posunu plnění harmonogramu, který je navázaný na udělení akreditace. V tuto chvíli neočekáváme žádné další zásadní dopady na realizaci projektu.

V první polovině roku byla uzavřená smlouva o partnerství s Uměleckou radou ZUŠ ČR, spolek. Dále pak byly uzavřeny smlouvy o realizaci praxí se Základní uměleckou školou Pavla Křížkovského, Brno, Základní uměleckou školou STŘEZINA, Hradec Králové, a Základní uměleckou školou Brno, Veveří.

SC A4 – Kurz zaměřený na rozšiřování dovednosti (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

V průběhu roku 2023 došlo k vytvoření nového kurzu celoživotního vzdělávání s názvem „Stát na vlastních nohách“. Obsahovou část kurzu tvoří interaktivní osnovy, složené z pěti tematických celků, a sice Ekonomika, Management, Právo, Digitální dovednosti a Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Těchto pět celků zahrnuje kompetence potřebné pro vykonávání samostatné činnosti umělců a pracovníků v oblasti kulturních a kreativních průmyslů (tedy jako OSVČ).

SC C

 • C1 – Zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů – JAMU se participovala do všech aktivit, které byly ze strany koordinátora vyžadovány. Jednalo se například o dotazníkové šetření, přípomínkování prvotní verze osvědčení a manuálu a připomínkování návrhu metodiky v oblasti uznávání vzdělání doloženého mikrocertifikátem. V průběhu roku také započaly práce na úpravách informačního systému. V tomto směru je JAMU zcela odkázána na Masarykově univerzitě, která musí informační systém upravit a poté implementovat do prostředí JAMU. V současné době má JAMU k dispozici vzor dokladu o absolvování kurzů ve formátu word a pdf. V rámci projektu je však předpokládáno, že budou certifikáty generovány IS, práce na tomto kroku jsou v procesu.
 • C2 – Bezpečnost distančních forem výuky – Koordinující škola projekt rozdělila do šesti pracovních skupin, které zpracovávají cíle projektu.  JAMU jmenovala aktivního odborného člena do pracovní skupiny PS5 zabývající se Právními aspekty bezpečnosti distančního zkoušení. V ostatních skupinách působí zbytek jmenovaných pracovníků JAMU a pomáhá primárně s dotazníkovými šetřeními v této fázi projektu, konzultacemi, implementací aktuálních bezpečnostních doporučení a analýzou stávajícího stavu. Konkrétně se pak se zástupci MUNI jednalo o nastavení prostředí poštovního serveru a aplikace Teams.
 • C3 – Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou – V průběhu roku 2023 probíhala digitalizace studijních spisů vedených v listinné podobě, jejich kategorizace, kontrola a korekce a jejich nahrávání do studijního informačního systému. Tato digitalizace byla zcela dokončena. V druhé polovině roku proběhla veřejná zakázka na pořízení počítačového vybavení pro výukové prostory Divadla na Orlí. V neposlední řadě probíhaly intenzivní práce na elektronizaci všech možných procesů, které současná právní úprava umožňuje. Jedná se o témata spojená s e-diplomy, implementace autorizované konverze do elektronické i listinné podoby, elektronické procesy státních závěrečných zkoušek, a v neposlední řadě mnoho aktivit spojených s elektronickou identifikací osob pomocí různých prostředků ztotožnění na národní úrovni (např. identitaobcana.cz) nebo využití datových schránek. Všechny kroky spojené s rozvojem elektronizace na JAMU s sebou přinášely potřebu revize oprávnění pověřených osob, proškolení personálu a následné nastavení a registrace odpovídajících agend tak, aby mohli pověření pracovníci provádět všechny úkony bez závažnějších problémů.

 

Průběh realizace projektu v roce 2022

SC A1 – Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

V rámci SC A1 bylo zahájeno naplňování všech stanovených cílů, které se zaměřují především na potřebné HW a SW vybavení napříč JAMU s rozšířením PC sítě a příslušných IS. Prostřednictvím přípravy a realizace veřejných zakázek byly nakoupeny audiovizuální a foto technologie pro Studio Marta, audio technologie a streamovací technologie pro Divadelní fakultu a streamovací technologie pro Divadlo na Orlí. Pro Hudební fakultu byly pořízeny technologie související primárně s digitalizací výuky, ale také technologie určené k záznamu a přenosu uměleckých děl a výstupů. Celoškolsky došlo k nákupu centrálního WIFI controlleru a WIFI AP přípojných míst, nových pracovních stanic a notebooků a diskového pole. 

SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

Hudební fakulta zahájila tvorbu metodické koncepce pro pedagogy – organizace teoretické výuky b-learningu. Divadelní fakulta se zaměřila na konzultace s tutory nových metod výuky z projektu Kvalita vzdělávání na JAMU II, aby byl zajištěn přenos dobré praxe do tohoto projektu. Koncem roku 2022 byly nakoupeny potřebné technologie pro zahájení tvorby relevantních školících materiálů a podkladů.  

SC A3 – Tvorba nového profesně zaměřeného studijního programu

Byly zahájeny práce na tvorbě obsahu akreditačního spisu pro SP Pedagogika Klavírní hry. Došlo k přípravě Smlouvy o spolupráci, která byla podepsaná 2. 1. 2023, zároveň došlo k uzavření Smlouvy o zajištění praxe se ZUŠ Veveří a ZUŠ Pavla Křižkovského.

SC A4 – Kurz zaměřený na rozšiřování dovednosti (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

V rámci přípravy a realizace veřejné zakázky došlo k pořízení techniky, která bude napomáhat realizaci blended learning. Byl navržen rámcový obsah kurzu i podoba učebních opor ve spolupráci s jednotlivými odborníky. V neposlední řadě proběhlo jednání s potenciálním partnerem CO.LABS. Započaly marketingové přípravy pro propagaci samotného kurzu mezi cílovou skupinu (umělci a pracovníci v oblasti kulturních a kreativních průmyslů).

SC C

 • C1 – Zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů – JAMU participovala na analýze zahraničních zkušeností v oblasti zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovní vysokých škol pomoci mikrocertifikátů (nejlepší zahraniční zkušenosti, standardy ve sledované oblasti s cílem identifikovat nejlepší praxi). Dále byla součinná při provedení analýzy vnitřních předpisů VVŠ a jejich vztahu k interním podmínkám pro uznávání splnění studijních povinností.
 • C2 – Bezpečnost distančních forem výuky – Koordinující škola projekt rozdělila do šesti pracovních skupin, které zpracovávají cíle projektu.  JAMU jmenovala aktivního odborného člena do pracovní skupiny PS5 zabývající se Právními aspekty bezpečnosti distančního zkoušení. V ostatních skupinách působí zbytek jmenovaných pracovníků JAMU a pomáhá primárně s dotazníkovými šetřeními v této fázi projektu, konzultacemi, implementací aktuálních bezpečnostních doporučení a analýzou stávajícího stavu. Konkrétně se pak se zástupci MUNI jednalo o nastavení prostředí poštovního serveru a aplikace Teams.
 • C3 – Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou – V rámci veřejné zakázky bylo pořízeno odpovídající technické vybavení pro naplňování stanovených cílů. Od 09/2022 probíhá digitalizace studijních spisů vedených v listinné podobě, jejich kategorizace, kontrola a korekce a jejich nahrávání do studijního informačního systému. Aktuálně je digitalizováno cca 30% spisů.  

SC A1 – Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

 • Celoškolské technologie – WIFI controller, WIFI aktivní prvky, centrální firewall, centrální síťový přepínač, diskové pole, klimatizační jednotka.
 • Hudební fakulta – datové uložiště, profesionální kamery SONY NEWTEK a FEELWORLD a k nim relevanttní příslušenství – přepravní case, stativy, držáky náhradní bateriea apod., režie a rekordéry BLACKMAGIC, profesionální mikrofony AKG, Sennheiser, Neumann a SE Elektronics jak v drátovém, tak bezdrátovém provedení včetně příslušenství – předzesilovače, směrové UHF antény, anténního rozbočovače, audio rekordéry a enkodéry, převodníky a další, pracovní stanice Apple Mac Pro, notebooky a tablety Apple, profesionální monitory a externí zvukové karty, kancelářské stanice typu AllInOne PC, přenosné počítače typu – Lenovo TB yoga, Legion a HP EliteBook větně relevantního SW – Cubase, DAVINCI RESOLVE apod., LED TV, videokonferenční systém Poly Studio, přenosný reproduktor Bose S1, mix pulty Yamaha, externí disky pro přenos a zpracování uměleckých výstupů typu Samsung T7 Shield, fotoaparáty SONY Alpha A7 III, BACKMAGIC DESIGN 6K PRO a foto příslušenství – stativy, ND filtry, držáky a rámečky na externí disky, blesky, světla, hledáček apod.
 • Divadelní fakulta – zálohovací jednotka, technické vybavení Studia Marta pro streamování, audio technika pro výuku zpěvu, kamery a příslušenství pro pořízení streamů v televizní kvalitě, multimediální notebook, notebook pro odbavování inscenací, projektory Optroma, projekční plochy, mikrofony, profesionální svítidla, videopřevodník.
 • Online nástroj Writefull Suite – s podporou projektu NPO byl pořízen online nástroj Writefull Suite, který je k dispozici celé akademické obci JAMU a slouží jako podpora při psaní závěrečných prací a odborných textů v anglickém jazyce. Tento nástroj bude k dispozici minimálně dalších 5 let.

SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

 • Vznik manuálů – v průběhu roku 2023 v návaznosti na pořizované technologie vznikaly manuály i videomanuály, které umožňují využívání technologií v co největším rozsahu. Tyto manuály jsou k dispozici jak u konkrétních technologií, tak v online prostředí, např. v Dynamické skupině vytvořené v prostředí MS Teams.
 • V roce 2022 byla vytvořena metodická koncepce pro pedagogy, která je zaměřena na organizaci teoretické výuky b-learnigu.
 • Školení pracovníků/pedagogů/studentů – v rámci dodávek nakoupeného technologického vybavení byli vybraní pracovníci zaškoleni na používání technologií přímo od dodavatele. Tito pracovníci následně v rámci uvedení do provozu a užívání pořízených technologií školili další pedagogy a studenty, kteří s technologiemi přicházejí do styku a využívají je ke svým pedagogickým i studijním potřebám.
 • Individuální podpora studentům a akademickým pracovníkům zprostředkovaná odbornými pracovníky půjčovny techniky pro lepší předávání informací o vlastnostech zapůjčeného zařízení, konzultaci k účelu použití a případně navržení lepšího technického řešení.
 • Závěrečná zpráva hodnotící digitalizaci – ke konci roku 2023 byl vytvořen draft závěrečné zprávy hodnotící digitalizaci. Tato zpráva obsahuje stručné shrnutí předchozího stavu a jaký dopad má projekt a jeho finanční prostředky na rozvoj v oblasti digitalizace výuky na JAMU. Tato zpráva je nyní v závěrečné fázi a bude v nejbližších dnech dokončená.

SC A3 – Tvorba nového profesně zaměřeného studijního programu

 • Vyhotovená žádost o akreditaci – v červnu 2023 byla finalizována žádost o akreditaci nového profesně zaměřeného studijního programu Pedagogika klavírní hry. Žádost byla po několika měsících vrácena k dopracování. Po zpracování připomínek byla žádost schválena v únoru 2024.
 • Uzavřené partnerství/spolupráce – v rámci projektu a v rámci přípravy profesně zaměřeného SP bylo navázáno partnerství s Uměleckou radou ZUŠ ČR, spolek, se kterou byly konzultovány některé části akreditace a samotné obsahové náplně nového SP. Dále pak byly uzavřeny smlouvy o realizaci praxí se Základní uměleckou školou Pavla Křížkovského, Brno, Základní uměleckou školou STŘEZINA, Hradec Králové, a Základní uměleckou školou Brno, Veveří. Tyto budou nabízeny studentům nově akreditovaného SP jako příležitost k získání potřebné praxe.
 • Vytvoření metodických a studijních opor – v rámci přípravy akreditačního spisu a obsahové náplni studijního programu byly vyhotoveny metodické opory a online přednášky pro výuku předmětů v novém SP.
 • Pořízení infrastruktury pro výuku SP – v rámci realizace projektu byla pořízena potřebná infrastruktura tak, aby bylo možné podpořit výuku nového SP. Jednalo se zejména o pořízení kamer, režie a rekordéru, projektor, stolní mini PC, mikrofony, mixpult, zesilovače a další příslušenství. Nedílnou součástí byla také rekonstrukce a úprava učebny 114, jednalo se o akustickou úpravu (odhlučnění dveří a podlahy) a instalaci pořízených streamovacích technologií. Nelze také opomenout množství pořízené literatury a dalších specifických pomůcek pro výuku hry na klavír (pedálové adaptéry, akustické odhmotňovací podložky pod klavírní kolečka apod.).

SC A4 – Kurz zaměřený na rozšiřování dovednosti (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

 • Vytvoření kurzu celoživotního vzdělávání – v průběhu roku 2023 byla vytvořená a následně schválená nová vyhláška týkající se kurzu CŽV s názvem Stát na vlastních nohách. Na základě této vyhlášky vznikl kurz CŽV, který je, v návaznosti na řešené téma mikrocertifikáty v rámci NPO SC C1, plánovaný k realizaci až v akademickém roce 2025/2026.
 • Vytvoření studijních opor včetně interaktivních osnov – v rámci přípravy samotné vyhlášky probíhala také příprava interaktivních osnov a obsahové náplni jednotlivých tematických bloků. Tyto jsou nachystané v informačním systému a budou zpřístupněny zájemcům, kteří se do kurzu přihlásí.
 • Pořízení streamovací technologie pro CŽV.

 

SC C1 – Zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů

 

 • Intimace jednotné podoby mikrocertifikátů + jednotné doklady – v rámci realizace projektu napříč vysokými školami bylo řešení projektu rozděleno na dvě oblasti. Školy jádra se aktivně podíleli na přípravě podkladů a řešení projektu, zatímco školy obalu, mezi které se řadila také JAMU, působily v projektu jako podpůrný orgán, který připomínkoval a doplňoval vzniknuvší výstupy. V průběhu roku 2023 vznikly mustry na jednotnou podobu mikrocertifikátů, které si jednotlivé školy mohou doplnit o vlastní loga a potřebné informace.
 • Metodika pro sjednocení jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání – v průběhu roku 2023 vznikla metodika pro sjednocení jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání, která bude v následujících měsících převzata do prostředí JAMU.

 

SC C2 Bezpečnost distančních forem výuky

 • Sada doporučení na zabezpečení kolaborativní platformy M365 a IS.
 • Sada doporučení pro realizaci zabezpečení systémové podpory evidence účastníků distanční formy výuky.
 • Metodické doporučení v oblasti zabezpečení přístupu ke studijním materiálům.
 • Popis procesů bezpečného předávání a dlouhodobého uchovávání studijních dokumentů, soupis studijních dokumentů a analýza rizik spojená se studijními dokumenty.
 • Model bezpečné správy studijních dokumentů.
 • Doporučení pro ověření identity.

SC C3 – Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

 • Digitalizace dokladů – v průběhu let 2022 a 2023 probíhala digitalizace studijních spisů vedených v listinné podobě, jejich kategorizace, kontrola a korekce a jejich nahrávání do studijního informačního systému. Celkově bylo zdigitalizováno 6331 spisů, které byly vedeny u všech neaktivních studentů s dokončeným studiem.

Průběh realizace projektu v roce 2022

SC A1 – Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

V rámci SC A1 bylo zahájeno naplňování všech stanovených cílů, které se zaměřují především na potřebné HW a SW vybavení napříč JAMU s rozšířením PC sítě a příslušných IS. Prostřednictvím přípravy a realizace veřejných zakázek byly nakoupeny audiovizuální a foto technologie pro Studio Marta, audio technologie a streamovací technologie pro Divadelní fakultu a streamovací technologie pro Divadlo na Orlí. Pro Hudební fakultu byly pořízeny technologie související primárně s digitalizací výuky, ale také technologie určené k záznamu a přenosu uměleckých děl a výstupů. Celoškolsky došlo k nákupu centrálního WIFI controlleru a WIFI AP přípojných míst, nových pracovních stanic a notebooků a diskového pole. 

SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

Hudební fakulta zahájila tvorbu metodické koncepce pro pedagogy – organizace teoretické výuky b-learningu. Divadelní fakulta se zaměřila na konzultace s tutory nových metod výuky z projektu Kvalita vzdělávání na JAMU II, aby byl zajištěn přenos dobré praxe do tohoto projektu. Koncem roku 2022 byly nakoupeny potřebné technologie pro zahájení tvorby relevantních školících materiálů a podkladů.  

SC A3 – Tvorba nového profesně zaměřeného studijního programu

Byly zahájeny práce na tvorbě obsahu akreditačního spisu pro SP Pedagogika Klavírní hry. Došlo k přípravě Smlouvy o spolupráci, která byla podepsaná 2. 1. 2023, zároveň došlo k uzavření Smlouvy o zajištění praxe se ZUŠ Veveří a ZUŠ Pavla Křižkovského.

SC A4 – Kurz zaměřený na rozšiřování dovednosti (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

V rámci přípravy a realizace veřejné zakázky došlo k pořízení techniky, která bude napomáhat realizaci blended learning. Byl navržen rámcový obsah kurzu i podoba učebních opor ve spolupráci s jednotlivými odborníky. V neposlední řadě proběhlo jednání s potenciálním partnerem CO.LABS. Započaly marketingové přípravy pro propagaci samotného kurzu mezi cílovou skupinu (umělci a pracovníci v oblasti kulturních a kreativních průmyslů).

SC C

 • C1 – Zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů – JAMU participovala na analýze zahraničních zkušeností v oblasti zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovní vysokých škol pomoci mikrocertifikátů (nejlepší zahraniční zkušenosti, standardy ve sledované oblasti s cílem identifikovat nejlepší praxi). Dále byla součinná při provedení analýzy vnitřních předpisů VVŠ a jejich vztahu k interním podmínkám pro uznávání splnění studijních povinností.
 • C2 – Bezpečnost distančních forem výuky – Koordinující škola projekt rozdělila do šesti pracovních skupin, které zpracovávají cíle projektu.  JAMU jmenovala aktivního odborného člena do pracovní skupiny PS5 zabývající se Právními aspekty bezpečnosti distančního zkoušení. V ostatních skupinách působí zbytek jmenovaných pracovníků JAMU a pomáhá primárně s dotazníkovými šetřeními v této fázi projektu, konzultacemi, implementací aktuálních bezpečnostních doporučení a analýzou stávajícího stavu. Konkrétně se pak se zástupci MUNI jednalo o nastavení prostředí poštovního serveru a aplikace Teams.
 • C3 – Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou – V rámci veřejné zakázky bylo pořízeno odpovídající technické vybavení pro naplňování stanovených cílů. Od 09/2022 probíhá digitalizace studijních spisů vedených v listinné podobě, jejich kategorizace, kontrola a korekce a jejich nahrávání do studijního informačního systému. Aktuálně je digitalizováno cca 30% spisů.