Činoherní režie

ČINOHERNÍ REŽIE

Základním cílem magisterského studia činoherní režie je pak vychovat samostatné režiséry - umělce, kteří dokážou vytvářet na základě dramatického textu, ale i na základě původem nedramatických textů, osobité jevištní dílo, v němž se uplatňuje jako dominantní prvek vlastní umělecká představivost a fantazie spolu se schopností vytvářet, za pomoci všech složek divadelní syntézy, strukturovaný jevištní tvar usilující o uměleckou výpověď a směřující k ní

Po oba roky je studium paralelně provázeno přednáškami a semináři z oblasti nové světové dramatiky a divadla, přednáškami nebo semináři z teorie divadla a režie, stejně tak i seminářem práce s veršem nebo s novými médii. Vrcholem tohoto úsilí jsou inscenační klauzurní projekty.

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

Cílem magisterského studijního programu je připravit kvalifikovaného divadelního dramaturga, který bude schopen vykonávat v divadle celou škálu profesních činností, jak je dnes v našem kulturním kontextu určuje pojetí divadelní dramaturgie – tedy schopnost přinášet podněty a impulzy, vytvářet krátkodobé i dlouhodobé koncepce (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientace divadla), účastnit se procesu vzniku divadelního artefaktu jako spolutvůrce rozhodující dramaturgicko-režijní koncepce inscenace, v průběhu práce být neustále schopen analyzovat jednotlivé momenty tvůrčího procesu a na základě toho celou práci korigovat, psát studie, rozbory, vytvářet programové články i články do programů.

ČINOHERNÍ REŽIE

V navazujícím magisterském studiu se prohlubuje schopnost komplexnější interpretace dramatického textu a následného vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce jevištního díla. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

https://studujdf.jamu.cz/cinoherni-rezie

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

akalářské a navazující magisterské studium Divadelní dramaturgie akcentuje všechny aspekty jejího historického vývoje-autorskou původní dramatickou tvorbu, praktickou divadelně-tvůrčí činnost, dramaturgicko-režijní přípravu autorského textu a konečně neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

https://studujdf.jamu.cz/divadelni-dramaturgie

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

Do navazujícího magisterského studia Divadelní dramaturgie se uchazeči přihlašují s návrhem anotace magisterské diplomové práce a absolventského projektu.

ČINOHERNÍ REŽIE

Absolventi magisterského studia mohou být:

Divadelní režiséři (samostatně činný režisér v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

Umělečtí ředitelé divadla (nebo umělecký šéf souboru)

Režiséři v rozhlase nebo televizi

režiséři mediálních projektů

režiséři projektů mimo divadelní prostor (příroda, ulice, společenská obchodní centra, happeningy, pouliční divadlo, performance atd.)

středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti činoherní režie, herectví

možní uchazeči o doktorský studijní program v oboru Dramatická umění se specializací Činoherní režie

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Juraj Augustín

Ivan Buraj

Martin Čičvák

Hana Mikolášková-Kovaříková

Janka Ryšánek-Schmidtová

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

Absolventi magisterského studia mohou být:

divadelní dramaturgové (samostatně činný dramaturg v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

divadelní autoři, dramatici, libretisté… (samostatně činný autor dramatických textů)

redaktoři odborného tisku (divadelní revue atp.)

kulturní redaktoři v médiích (rozhlas, televize, internet)

středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti dramaturgie, dějin a teorie divadla

manažery v oblasti řízení divadla či divadelního souboru

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

David Drozd

Vladimír Fekar

Matěj Nytra

Viktorie Knotková

Kateřina Menclová

Specifikace oboru
Kód Rez
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0215A310004 Rez_Dram:N Dramaturgie a režie
Akreditováno do 10. 08. 2029