Dirigování sboru

Cílem studia je připravit absolventa:

- s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti

- s hlubokými znalostmi hudební historie a vývoje uměleckých směrů

- s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů

- s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní projekty, projekty Komorní opery a Studia Devítka, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí)

- pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

- s hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění

- s adekvátními schopnostmi tvoření vědecké práce

Úplné středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. Uchazeči musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Dirigování orchestru, Dirigování sboru, Zpěv, Operní režie

Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů, pohovoru a zkoušky praktických dovedností.

Podmínky přijetí do studijního programu:

Úplné středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. Uchazeči musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Dirigování orchestru, Dirigování sboru, Zpěv, Operní režie

Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů, pohovoru a zkoušky praktických dovedností.

Znalosti:

- má široké znalosti v oblasti repertoáru příslušné specializace (tj. symfonického a operního repertoáru a repertoáru komorních ansámblů)

- má vlastní umělecký názor, vyprofilovaný znalostí specifik různých stylových období

- je seznámen s principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky dané studijní specializace, orientuje se v literatuře a zahraničních pramenech

- má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury své specializace, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

- uvědomuje si možnosti kreativního nebo teoretického přesahu do dalších oborů

- je obeznámen se základní problematikou autorských práv a jejich užití

- zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese

Dovednosti:

- prokazuje vysoce profilované technické dovednosti v oblasti své specializace

- prokazuje dovednosti ve zpracování repertoáru dané specializace včetně aplikace moderních interpretačních principů (v rámci tzv. poučené interpretace staré hudby nebo dle principů moderních interpretačních technik soudobé hudby a režie)

- ovládá specifika rozhlasových a televizních záznamů a přenosů

- umí vést kurzy a odborná školení

- dokáže být flexibilní v práci s kolektivem nebo v kolektivu a efektivně využívat čas a prostor v přípravné fázi (zkoušky) a také motivovat spolutvůrce k nejlepším možným výkonům při provedení

- používá základní umělecké postupy oboru způsobem přinášejícím nové inspirativní podněty

- prezentuje originální umělecký výkon vlastní nebo výkon celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru

- ovládá profesní slovník včetně cizího jazyka a orientace na hudební terminologii

- je schopen sledovat aktuální trendy ve své studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

- ovládá principy tvoření odborného textu

Obecné způsobilosti:

- uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci

- dodržuje obecné etické principy

- ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu

- je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy

- je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání

- kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi

- je schopen sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

Specifikace oboru
Kód Dirsb5
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
M0215A310003 Opdir:M5 Dirigování, zpěv a operní režie
Akreditováno do 14. 02. 2030