Divadelní dramaturgie

Chápání dramaturgie se v průběhu historie vyvíjelo v několika okruzích: jako autorsky původní dramatická tvorba, jako praktická divadelně tvůrčí činnost směřující k formování programové báze divadla výběrem repertoáru a dramaturgicko-režijní přípravou autorského textu a konečně jako divadelně-kritická a hodnotící činnost

Všechny tyto aspekty – především neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu – se odrážejí ve studijních plánech.

Cílem studijního programu je připravit kvalifikovaného divadelního dramaturga, který bude schopen vykonávat v divadle celou škálu profesních činností, jak je dnes v našem kulturním kontextu určuje pojetí divadelní dramaturgie – tedy schopnost přinášet podněty a impulzy, vytvářet krátkodobé i dlouhodobé koncepce (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientace divadla apod.), účastnit se procesu vzniku divadelního artefaktu jako spolutvůrce rozhodující dramaturgicko-režijní koncepce inscenace, v průběhu práce být neustále schopen analyzovat jednotlivé momenty tvůrčího procesu a na základě toho celou práci korigovat, psát studie, rozbory, vytvářet programové články i články do programů.

Studium divadelní teorie se zaměřuje na doplnění poznatků z oblasti teorie dramatu (teoretické dramaturgie) o nejnovější poznatky a o současné myšlenkové proudy (poststrukturalismus, „post-postmoderna“ aj.) i na vlastní pokusy o zkoumání této problematiky. Oblast historie divadla je orientována k detailnějšímu poznávání jednotlivých národních divadelních kultur, podrobnému zkoumání jednotlivých časových period, především seznamování se s nejaktuálnějším vývojem v důležitých oblastech evropského (světového) divadla. Přednášky a semináře s touto tematikou se v jednotlivých akademických letech střídají podle možností a aktuální nabídky interních a také externích pedagogů – odborníků na danou oblast. Studenti dále rozšiřují svoje znalosti z oblasti filozofie, estetiky a sociologie, a to formou specializovaných přednášek či seminářů. V oblasti rozvíjení talentu připravují studenti v seminářích inscenační úpravy dramatických textů, adaptace, dramatizace předloh i vlastní autorské texty nebo překlady dramatických textů z cizích jazyků – směřují postupně k větší samostatnosti; studium je pedagogem řízeno a kontrolováno, pedagog se však stává stále více partnerem k diskusi a polemice, aby student měl šanci rozvíjet svoje samostatné tvůrčí myšlení. Praktická část studia vrcholí přípravou absolventského projektu (dramaturgie inscenace) v divadelním studiu Marta (event. na některé profesionální scéně).

Důležitou součástí magisterského studia je absolvování studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, případně stáže v některém českém profesionálním divadle

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

Do navazujícího magisterského studia Divadelní dramaturgie se uchazeči přihlašují s návrhem anotace magisterské diplomové práce a absolventského projektu.

Absolventi magisterského studia mohou být:

divadelní dramaturgové (samostatně činný dramaturg v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

divadelní autoři, dramatici, libretisté… (samostatně činný autor dramatických textů)

redaktoři odborného tisku (divadelní revue atp.)

kulturní redaktoři v médiích (rozhlas, televize, internet)

středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti dramaturgie, dějin a teorie divadla

manažery v oblasti řízení divadla či divadelního souboru

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

David Drozd

Vladimír Fekar

Matěj Nytra

Viktorie Knotková

Kateřina Menclová

Bakalářské a navazující magisterské studium Divadelní dramaturgie akcentuje všechny aspekty jejího historického vývoje-autorskou původní dramatickou tvorbu, praktickou divadelně-tvůrčí činnost, dramaturgicko-režijní přípravu autorského textu a konečně neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

https://studujdf.jamu.cz/divadelni-dramaturgie

Specifikace oboru
Kód DIVDRAM
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0215A310004 Rez_Dram:N Dramaturgie a režie
Akreditováno do 10. 08. 2029