Divadelní manažerství

Magisterské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery s přesahem do obecného kulturního managementu (art management), s hlubokými znalostmi o profilování a vedení divadla, o postavení divadla ve společnosti, o nadačních činnostech, o financování neziskových organizací u nás a ve světě, s dobrou orientací v zahraničním managementu při reflexi historie a tradice evropského divadla a tradic jeho managementu, s výbornými jazykovými znalostmi, umožňující jim suverénní schopnost komunikace a spolupráce se zahraničními partnery, s mimořádně vysokým stupněm právního vědomí a hlubokou znalostí divadelní problematiky (divadelní teorie a technologie)

V průběhu studia se studenti setkávají mj. také se zahraničními odborníky na divadelní, kulturní a obecný management v seminářích, vedených v anglickém jazyce. Nejlepší studenti mají možnost účastnit se zahraničních stáží. Svoje organizační schopnosti si mohou studenti ověřit během studia na národní a mezinárodní úrovni při zajišťování společných projektů ve studiu Marta a na mezinárodním festivalu divadelních škol Setkání.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jsou schopni písemně zpracovat, prezentovat, zdokumentovat a vyhodnotit své praktické výkony s akcentací jejich dopadu na vnitřní i vnější prostředí instituce
  • efektivně využívají znalost prostředí a společný profesionální mezinárodní slovník oboru a uměleckého prostředí (viz. http://www.theaterwords.com/)
  • dokážou písemně a verbálně komunikovat v anglickém jazyce, což je prověřováno v rámci zahraničních studijních či pracovních stáží
  • jsou schopni integrovat kulturní projekt ve všech jeho aspektech do strategického směřováni instituce,
  • jsou schopni vytvářet strategické plány a převádět je do plánů dlouhodobých, krátkodobých a operativních, přičemž reflektují specifika prostředí, v němž je realizovaná umělecká činnost
  • uplatňují přitom kreativně odborné znalosti a metody z oblasti managementu, projektového řízení, strategického řízení, ekonomiky a finančního řízení marketingu, práva, společenských věd a mezinárodní kulturní politiky
  • zároveň umí využívat nástroje pro implementaci těchto plánů
  • umí navrhnout a provést relevantní výzkumy za účelem analýzy dat a využít závěrů analýz pro strategické řízení,
  • kreativně ovládají kancelářské a prezentační aplikace, práci s internetem a vyhledávači, dokážou vytvářet webové stránky, pracovat se sociálními sítěmi, pracovat s aplikacemi pro vytváření myšlenkových map
  • přičemž všechny tyto dovednosti umí aplikovat při komplexním strategickém řízení. (ECDL Core M1 – M14)

Absolvent může vykonávat tyto profese:

vrcholový manažer – producenta festivalů

vrcholový manažer divadla

vrcholový manažer- producenta kulturních projektů

vrcholový manažer marketingu divadla

vrcholový manažer kulturní agentury

vrcholový manažer ve stát. správě a samosprávě v oblasti kultury

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Management divadla a umění – prezentace a obhajoba producentského záměru

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského výkonu II a písemné dokumentace výkonu

http://www.divadelnimanazerstvi.cz/
Specifikace oboru
Kód DIVMAN
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024