Divadlo a výchova

Cílem je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělání, pro postupné zavádění doplňujícího oboru dramatická výchova na základní školy a dramatického oboru na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla všech věkových skupin, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově.

Při přijímacím řízení do bakalářského studia jsou zjišťovány výrazné talentové předpoklady pro zvolenou specializaci i intelektuální předpoklady. Přijímací řízení probíhá formou praktických skupinových i individuálních činností, při kterých jsou sledovány talentové a studijní předpoklady, schopnosti sociálně-komunikační, tvůrčí, pedagogické a režijně dramaturgické.

Absolventi bakalářského studia prokazují široké znalosti teorie, historie a soudobé praxe dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla. Disponují základními znalostmi v oblasti teorie divadla, teorie dramatu a historie českého i světového divadla. Základní znalosti mají také v pedagogice a psychologii a znají aktuální kurikulární dokumenty vztahující se k oboru. Absolventi jsou schopni prakticky koncipovat divadelní veřejně prezentovatelné dílo s neprofesionální skupinou i s jednotlivcem. Mohou vést skupinu v procesu tvorby i v procesu vzdělávání vymezeném RVP pro jednotlivé stupně vzdělání. Samostatně vytváří původní dílo menšího rozsahu nebo interpretační dílo, aktivně a tvořivě se podílejí v rámci týmu i na procesu inscenační tvorby. V praktickém životě se uplatní jako pedagogové volného času, divadelní lektoři v profesionálním i amatérském divadle.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Konrád Heczko

Marek Jovanovski

Milan Rožtek

Daniela von Vorst

Tereza Strmisková

V bakalářském studiu je výuka zaměřena na praktické divadelní dovednosti, na metodiku práce s dětmi a mládeží a na získání základních teoretických znalostí z divadla.

https://studujdf.jamu.cz/divadlo-a-vychova

Specifikace oboru
Kód DIVVYCH
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0215A310029 Div_vych:B Divadlo a výchova
Akreditováno do 15. 12. 2030