Divadlo a výchova

Cílem je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělání, pro postupné zavádění doplňujícího oboru dramatická výchova na základní školy a dramatického oboru na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla všech věkových skupin, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově.

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium probíhají formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály. Uchazeči, kteří studovali příbuzné bakalářské studijní programy, musí v ústní zkoušce prokázat dobrou znalost oboru divadlo a výchova.

Magisterské studium znalosti dále rozšiřuje, prohlubuje a posouvá. Jeho absolventi jsou schopni samostatně vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem oboru, včetně kritické reflexe, například koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu či instituci. Dovedou se skupinou amatérů vytvořit původní autorské divadelní dílo většího rozsahu s výrazným tvůrčím vkladem skupiny. Absolventi jsou samostatné tvůrčí osobnosti schopné působit jako učitelé na základních školách, gymnáziích, základních uměleckých školách, středních pedagogických školách, vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření, jako divadelní lektoři a lektoři v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Konrád Heczko

Marek Jovanovski

Milan Rožtek

Daniela von Vorst

Tereza Strmisková

Navazující magisterské studium je zaměřeno především na získání dalších teoretických znalostí z oblasti divadla a na vlastní autorskou režijně dramatickou tvorbu a pedagogickou práci s neprofesionálními skupinami (sem se řadí děti, mládež, amatérské soubory dospělých, skupiny se specifickými potřebami a podobně).

https://studujdf.jamu.cz/divadlo-a-vychova

Specifikace oboru
Kód DIVVYCH
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0215A310015 Div_vych:N Divadlo a výchova
Akreditováno do 15. 12. 2030