Hra na bicí nástroje

Cílem studia je připravit absolventa:

- s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik

- pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

- schopného zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár

- schopného analýzy interpretačních či kompozičních problémů, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy

- s hlubokými znalostmi hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů

- s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty,

ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí)

- se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby

- s adekvátními schopnostmi tvorby vědecké práce

Podmínky přijetí do studijního programu:

Uchazeč musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování.

Přijímací zkouška probíhá formou sólového či komorního interpretačního výkonu, navíc u specializace Jazzová kompozice a aranžování uchazeč prezentuje minimálně jednu vlastní kompozici či aranžmá.

Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 180 kreditů za všechny tři roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

Systém je nastaven následovně:

Povinné a povinně volitelné předměty, které zahrnují

- profilující předměty pro hudební umění páteřní pro všechny programy bakalářského stupně studia na HF JAMU;

- profilující předměty pro specializace – Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace a Jazzová kompozice a aranžování – jsou předměty tvořící znalostní a dovednostní bázi výstupní bakalářské práce a absolventského výkonu i jeho dokumentace.

Soubor předmětů je navržen tak, že výsledný počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty programu je 97 (87+10) a za povinné předměty jednotlivých specializací v rozmezí od 75 do 77.

Zbývající počet kreditů je vyhrazen volitelným předmětům, které směřují k:

a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů;

b) rozšíření znalostí v oblasti hudebního umění a jazykových kompetencí.

Uchazeč musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování.

Přijímací zkouška probíhá formou sólového či komorního interpretačního výkonu, navíc u specializace Jazzová kompozice a aranžování uchazeč prezentuje minimálně jednu vlastní kompozici či aranžmá.

Specifikace oboru
Kód BICINAS
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310019 Hbnji:B Hra na bicí nástroje a jazz
Akreditováno do 28. 07. 2030