Hra na varhany

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace.

Za dobu své existence vzdělal řadu odborníků v této oblasti – sólistů, komorních hráčů a pedagogů.

Během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou obsaženy teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o uměleckých projektech studentů a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce. Specializace Hra na varhany v bakalářském programu vytváří možnost pokračovat v magisterském programu Hra na varhany.

Specializace Hra na varhany  je postaveny na několika povinných a povinně volitelných předmětech, které tvoří páteř programu Hra na varhany a duchovní hudba. Prolínání specializací s možností pokračování v navazujícím magisterském programu vytváří vhodné podmínky pro úspěšné uplatnění absolventů v praxi. Samozřejmostí je široká nabídka volitelných předmětů, které podle osobních preferencí studijní program vhodně doplňují.

Výstupy z učení

- absolvent je obeznámen s tzv. historicky poučenou interpretací a stylovým rejstříkováním

- ovládá hru na svůj nástroj způsobem odpovídajícím úrovni bakalářského studia

- dokáže samostatně a bezchybně nastudovat repertoár všech slohových období

- své teoretické znalosti organologie dokáže prakticky uplatnit a využít při odstraňování nekom-

  plikovaných závad na nástrojích různých konstrukcí

- je schopen v souladu s historickou praxí spojit vhodný repertoár s konkrétním nástrojem

- umí rozpoznat a analyzovat hráčské nedostatky své i svých žáků a následnou reflexi uplatnit ve

  svých metodických postupech

- orientuje se v dějinném vývoji svého nástroje a dokáže jej dát do souvislosti s výběrem vhodných

  skladeb pro svoje žáky, přičemž zohledňuje jejich věk a fyzickou a mentální vyspělost

- je seznámen s principy pedagogické práce na základních, případně středních uměleckých školách

  a ovládá metodiku výuky dané specializace

Absolvent studiem na HF JAMU získává široké hudební a pedagogické vzdělání a je připraven působit v těchto profesích:

- sólista ve hře na svůj nástroj

- komorní hráč a hráč orchestrálních partů

- spolupráce se sólisty z jiných oborů (i nehudebních)

- spolupráce s místními úřady při různých občanských záležitostech

- pedagog ZUŠ, konzervatoře, učitel hudební výchovy na ZŠ a SŠ, soukromý učitel

Specifikace oboru
Kód VARHANY
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310035 Varh:B Hra na varhany a duchovní hudba
Akreditováno do 09. 08. 2032