Hudební produkce

Doktorské studium hudební produkce cíleně rozvíjí samostatnou tvůrčí osobnost posluchače schopnou jak soustředěného a soustavného rozvoje svých dovedností a talentu, tak reflexe umělecké a producentské tvorby prostřednictvím nabývání teoretických znalostí a jejich tvořivé aplikace

Cíl studijního programu:

Program rozšiřuje kompetence absolventů magisterského stupně a vede posluchače k vlastní vědecké, publikační a pedagogické činnosti a k realizaci náročných a rozsáhlých hudebních projektů s mezinárodním rozsahem.

Jedná se zejména o přípravu akademických a výzkumných pracovníků, kreativních hudebních producentů či manažerů, a ředitelů hudebních institucí. Cílem je také umožnit další, vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům zejména oborů hudební manažerství a hudební produkce HF JAMU a příbuzných studijních programů.

Cílem studia je připravit absolventa:

- na zkoumání hudebních institucí a souvisejícího živého umění, hudebního a hudebně zábavního průmyslu,

- na vedení a organizovaní teoretické výuky,

- na praktické realizace modelových hudebních akcí ve všech jejich vazbách na produkci, financování, realizaci, propagaci, public relations a marketingovou komunikaci,

- na aplikovanou výzkumnou činnost,

- na hledání nových uměleckých a producentských postupů ve svém oboru, na zkoumání těchto postupů, analýzu a reflexi dosažených výsledků, které pak zpětně ovlivňují další tvorbu.

Absolvent se může uplatnit zejména v těchto profesích:

- VŠ pedagog, případně pedagog hudebního manažerství, hudební produkce či uměleckého managementu na konzervatoři či uměleckém gymnáziu,

- výzkumný pracovník,

- vedoucí pracovník institucí hudebního provozu, základních uměleckých škol či vlastních uměleckých projektů a aktivit,

- pracovník státní správy, resp. samosprávy,

- specialista v oblasti médií, PR a marketingu (zejména ve spojení s hudebním uměním).

Vstupní požadavky – přijímací zkouška musí prokázat zejména:

a) teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filosofie umění)

b) hluboký rozhled a orientace v oblasti hudební produkce ČR i zahraničí

c) schopnosti reflexe oboru

d) odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a hudebního (kulturního) managementu (portfolio)

e) jazykové znalosti (angličtina povinně a další jazyk dle výběru uchazeče)

f) nosnost tématu uvažované disertační práce.

Uchazeč předloží písemně literární rešerši pro zamýšlenou disertační práci v rozsahu 20 až 40 citací, které jsou relevantní k obsahu disertační práce v rozsahu 2-4 stran, která musí obsahovat charakteristiku obsahu a návrh způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných praktických i studijních materiálů a zvolených postupů bádání.

Uchazeč zároveň předloží návrh zamýšleného praktického projektu a pedagogické činnosti.

Znalosti:

- má hluboké znalosti historie české a světové hudby a hudební estetiky a z oblasti hudebního a hudebně zábavního průmyslu

- prokazuje komplexní znalosti všech forem hudebního provozu, a to jednotlivců, souborů a hudebních institucí a jejich příslušného managementu včetně interdisciplinárního přesahu,

- je seznámen s principy pedagogické práce na VŠ (vzdělávání dospělých) a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky své specializace,

- orientuje se v primární i sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů se specializací na zvolené téma

- orientuje se v trendech mezinárodní hudební produkce v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, ovládá kvantitativní i kvalitativní metody výzkumné činnosti a rozvíjí výzkumné i umělecké postupy při produkci hudebních výstupů

- je znalý legislativního prostředí s hlubokou znalostí autorského práva

- orientuje se v marketingovém a ekonomickém prostředí a dokáže tyto znalosti integrovat do své vlastní producentské činnosti

- prokazuje hluboké znalosti principů vedení uměleckých projektů, jejich ekonomických aspektů, projektové dokumentace, nástrojů projektového řízení i evaluace výsledků, jejich analýzy a interpretace

Dovednosti:

- ovládá profesní slovník včetně dvou cizích jazyků s orientací na hudební a manažerskou terminologii

- je schopen iniciovat, provést, publikovat a prezentovat původní výzkum či teoretické dílo

- dokáže vytvořit vlastní producentské dílo, a to jak jeho teoretické záměry, tak aplikované projekty, akceptovatelné na mezinárodní úrovni

- dokáže spolupracovat s uměleckými osobnostmi a soubory rozmanitých hudebních žánrů a forem

- dokáže se orientovat ve využívání technologií nezbytných pro realizaci náročných hudebních projektů

- dokáže exaktně použít moderní nástroje marketingové komunikace se zaměřením na využití sociálních sítí a online prostředí

- veškeré znalosti, kreativní přístup i schopnost vedení využívá při vzdělávání (studentů BcA., MgA., U3V a dalších)

Obecné způsobilosti:

- je schopen abstraktního myšlení, specializované analýzy, syntézy a aplikace kvantitativních i kvalitativních metod vlastních výzkumných projektů

- ovládá adekvátní principy tvorby vědecké práce a aplikace vědeckých metod

- čte a rozumí cizojazyčnému odbornému textu

- uvědomuje si etický rozměr akademického a uměleckého poznávání a umí jej zohlednit ve své práci

- dodržuje obecné etické principy

- má schopnost strukturovaného verbálního projevu a přednášení

- dokáže využít svůj kreativní potenciál se schopností sebereflexe

- dokáže pracovat i komunikovat v týmu, prosazuje se do řídících pozic a zároveň dokáže koordinovat práci dalších členů týmu a poskytovat zpětnou vazbu

- umí vyhledávat prameny a literaturu k zadanému tématu

- vyjadřuje se písemnou formou na vynikající úrovni

Pro tvorbu studijních plánů je používán systém ECTS. Rozsah vyučující hodiny je 45 minut, přičemž pravidelná výuka jednotlivých předmětů je vesměs plánována jako dvouhodinová, tj. 90 minut. Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 240 kreditů za čtyři roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout standardně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia) s minimálním požadavkem 15 kreditů za semestr.

Systém je nastaven jako převážně flexibilní kreditový systém (např. publikační aktivita posluchače je hodnocena v rozmezí 1 až 6 kreditů podle typu publikačního výstupu. Student může daný předmět zapsat opakovaně se stanoveným minimálním požadavkem.) Student si vytváří individuální studijní plán, který konzultuje se svým školitelem a předkládá jej oborové radě a na základě flexibilního kreditového systému může akcentovat příslušné studijní povinnosti v různých fázích studia.

Volitelné předměty směřují k rozšíření specializovaných znalostí v oblasti hudební produkce. Studenti si mohou zapsat i externí předměty podléhající schválení oborovou radou po domluvě se školitelem (např. specializované kurzy pořádané Akademií věd ČR).

Vstupní požadavky – přijímací zkouška musí prokázat zejména:

a) teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filosofie umění)

b) hluboký rozhled a orientace v oblasti hudební produkce ČR i zahraničí

c) schopnosti reflexe oboru

d) odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a hudebního (kulturního) managementu (portfolio)

e) jazykové znalosti (angličtina povinně a další jazyk dle výběru uchazeče)

f) nosnost tématu uvažované disertační práce.

Uchazeč předloží písemně literární rešerši pro zamýšlenou disertační práci v rozsahu 20 až 40 citací, které jsou relevantní k obsahu disertační práce v rozsahu 2-4 stran, která musí obsahovat charakteristiku obsahu a návrh způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných praktických i studijních materiálů a zvolených postupů bádání.

Uchazeč zároveň předloží návrh zamýšleného praktického projektu a pedagogické činnosti.

Specifikace oboru
Kód HUDPRO
Typ Doktorský prezenční se specializací
Titul Ph.D.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
P0215D310002 HproP:D Hudební produkce
Akreditováno do 18. 12. 2029