Hudební produkce

Doktorské studium hudební produkce cíleně rozvíjí samostatnou tvůrčí osobnost posluchače schopnou jak soustředěného a soustavného rozvoje svých dovedností a talentu, tak reflexe umělecké a producentské tvorby prostřednictvím nabývání teoretických znalostí a jejich tvořivé aplikace

Cíl studijního programu:

Program rozšiřuje kompetence absolventů magisterského stupně a vede posluchače k vlastní vědecké, publikační a pedagogické činnosti a k realizaci náročných a rozsáhlých hudebních projektů s mezinárodním rozsahem.

Jedná se zejména o přípravu akademických a výzkumných pracovníků, kreativních hudebních producentů či manažerů, a ředitelů hudebních institucí. Cílem je také umožnit další, vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům zejména oborů hudební manažerství a hudební produkce HF JAMU a příbuzných studijních programů.

Cílem studia je připravit absolventa:

- na zkoumání hudebních institucí a souvisejícího živého umění, hudebního a hudebně zábavního průmyslu,

- na vedení a organizovaní teoretické výuky,

- na praktické realizace modelových hudebních akcí ve všech jejich vazbách na produkci, financování, realizaci, propagaci, public relations a marketingovou komunikaci,

- na aplikovanou výzkumnou činnost,

- na hledání nových uměleckých a producentských postupů ve svém oboru, na zkoumání těchto postupů, analýzu a reflexi dosažených výsledků, které pak zpětně ovlivňují další tvorbu.

Absolvent se může uplatnit zejména v těchto profesích:

- VŠ pedagog, případně pedagog hudebního manažerství, hudební produkce či uměleckého managementu na konzervatoři či uměleckém gymnáziu,

- výzkumný pracovník,

- vedoucí pracovník institucí hudebního provozu, základních uměleckých škol či vlastních uměleckých projektů a aktivit,

- pracovník státní správy, resp. samosprávy,

- specialista v oblasti médií, PR a marketingu (zejména ve spojení s hudebním uměním).

Vstupní požadavky – přijímací zkouška musí prokázat zejména:

a) teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filosofie umění)

b) hluboký rozhled a orientace v oblasti hudební produkce ČR i zahraničí

c) schopnosti reflexe oboru

d) odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a hudebního (kulturního) managementu (portfolio)

e) jazykové znalosti (angličtina povinně a další jazyk dle výběru uchazeče)

f) nosnost tématu uvažované disertační práce.

Uchazeč předloží písemně literární rešerši pro zamýšlenou disertační práci v rozsahu 20 až 40 citací, které jsou relevantní k obsahu disertační práce v rozsahu 2-4 stran, která musí obsahovat charakteristiku obsahu a návrh způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných praktických i studijních materiálů a zvolených postupů bádání.

Uchazeč zároveň předloží návrh zamýšleného praktického projektu a pedagogické činnosti.

Vstupní požadavky – přijímací zkouška musí prokázat zejména:

a) teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filosofie umění)

b) hluboký rozhled a orientace v oblasti hudební produkce ČR i zahraničí

c) schopnosti reflexe oboru

d) odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a hudebního (kulturního) managementu (portfolio)

e) jazykové znalosti (angličtina povinně a další jazyk dle výběru uchazeče)

f) nosnost tématu uvažované disertační práce.

Uchazeč předloží písemně literární rešerši pro zamýšlenou disertační práci v rozsahu 20 až 40 citací, které jsou relevantní k obsahu disertační práce v rozsahu 2-4 stran, která musí obsahovat charakteristiku obsahu a návrh způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných praktických i studijních materiálů a zvolených postupů bádání.

Uchazeč zároveň předloží návrh zamýšleného praktického projektu a pedagogické činnosti.

Znalosti:

- má hluboké znalosti historie české a světové hudby a hudební estetiky a z oblasti hudebního a hudebně zábavního průmyslu

- prokazuje komplexní znalosti všech forem hudebního provozu, a to jednotlivců, souborů a hudebních institucí a jejich příslušného managementu včetně interdisciplinárního přesahu,

- je seznámen s principy pedagogické práce na VŠ (vzdělávání dospělých) a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky své specializace,

- orientuje se v primární i sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů se specializací na zvolené téma

- orientuje se v trendech mezinárodní hudební produkce v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, ovládá kvantitativní i kvalitativní metody výzkumné činnosti a rozvíjí výzkumné i umělecké postupy při produkci hudebních výstupů

- je znalý legislativního prostředí s hlubokou znalostí autorského práva

- orientuje se v marketingovém a ekonomickém prostředí a dokáže tyto znalosti integrovat do své vlastní producentské činnosti

- prokazuje hluboké znalosti principů vedení uměleckých projektů, jejich ekonomických aspektů, projektové dokumentace, nástrojů projektového řízení i evaluace výsledků, jejich analýzy a interpretace

Dovednosti:

- ovládá profesní slovník včetně dvou cizích jazyků s orientací na hudební a manažerskou terminologii

- je schopen iniciovat, provést, publikovat a prezentovat původní výzkum či teoretické dílo

- dokáže vytvořit vlastní producentské dílo, a to jak jeho teoretické záměry, tak aplikované projekty, akceptovatelné na mezinárodní úrovni

- dokáže spolupracovat s uměleckými osobnostmi a soubory rozmanitých hudebních žánrů a forem

- dokáže se orientovat ve využívání technologií nezbytných pro realizaci náročných hudebních projektů

- dokáže exaktně použít moderní nástroje marketingové komunikace se zaměřením na využití sociálních sítí a online prostředí

- veškeré znalosti, kreativní přístup i schopnost vedení využívá při vzdělávání (studentů BcA., MgA., U3V a dalších)

Obecné způsobilosti:

- je schopen abstraktního myšlení, specializované analýzy, syntézy a aplikace kvantitativních i kvalitativních metod vlastních výzkumných projektů

- ovládá adekvátní principy tvorby vědecké práce a aplikace vědeckých metod

- čte a rozumí cizojazyčnému odbornému textu

- uvědomuje si etický rozměr akademického a uměleckého poznávání a umí jej zohlednit ve své práci

- dodržuje obecné etické principy

- má schopnost strukturovaného verbálního projevu a přednášení

- dokáže využít svůj kreativní potenciál se schopností sebereflexe

- dokáže pracovat i komunikovat v týmu, prosazuje se do řídících pozic a zároveň dokáže koordinovat práci dalších členů týmu a poskytovat zpětnou vazbu

- umí vyhledávat prameny a literaturu k zadanému tématu

- vyjadřuje se písemnou formou na vynikající úrovni

Specifikace oboru
Kód HudproK
Typ Doktorské kombinované
Titul Ph.D.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
P0215D310002 HproP:D Hudební produkce
Akreditováno do 18. 12. 2029