Kompozice

Cílem studia je připravit absolventa:

s komplexním přehledem o problematice oboru v jeho variabilitě multimediálních forem umělecké produkce a v celé škále jejich výrazových možností, s vysokým stupněm uměleckých i technických dovedností v oboru na úrovni počátku 21

století, ale i schopností aplikovat nejnovější poznatky vědy a vývoje v oblasti nových technologií,

s hlubokými znalostmi proměn společenských procesů, dějin umění a vývoje uměleckých směrů,

s dobrými jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební, výtvarné, divadelní a filmové terminologii,

s dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, pedagogiky a psychologie,

s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

s praktickými organizačními zkušenostmi získanými prací na školních projektech, inscenacích ve školním studiu a hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodních festivalech.

Předpokládané možnosti uplatnění v praxi jsou závislé na individuálním zaměření absolventa.

Absolvent je během studia v kontaktu se zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

Základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti a kreativního uplatňování nabytých znalostí a dovedností. Uchazeč prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru na úrovni posluchače odborné střední školy (konzervatoře, hudebního gymnázia), má hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, spojený se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč by měl ovládat hru na hudební nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci.

Podmínkou je ukončené středoškolské eventuálně vysokoškolské vzdělání.

Při přijímacím řízení se posuzuje:

- odborná připravenost - pro specializace Kompozice schopnosti vytvořit na místě krátké kompoziční studie na základě jednoduchých zadání, týkajících se jednotlivých hudebních parametrů (např. tónových výšek, organizovaných modálně, seriálně, s využití mikrointervalů, tvorba souzvuků, kompozice rytmických struktur invenčně, na základě číselných řad, náhodnostními metodami apod., rozvržení zvukových barev v rámci studie atd.) a orientační písemná zkouška z harmonie, kontrapunktu a sluchové analýzy; pro specializaci Kompozice scénické a filmové hudby je naopak prověření znalosti harmonie, kontrapunktu, sluchových dispozic apod. klíčové a realizace krátkých kompozičních studií je zaměřena spíše na harmonicko-melodický sloh než na pokud možno inovativní způsoby tvorby; v případě Kompozice elektroakustické hudby budou prověřovány znalosti způsobů tvorby syntetického zvuku, možnosti elektroakustických nástrojů, znalost vybavení elektroakustického studia, hudebního softwaru a hardwaru apod.,

- pro studijní zaměření spíše na „klasickou“ kompozici a scénickou a filmovou hudbu formou ústní zkoušky znalost všeobecné hudební nauky, harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a dějin hudby atd. v rozsahu učební látky konzervatoře, a také úroveň hry na klavír v rozsahu učební látky min. dvou cyklů ZUŠ,

- orientace v současném hudebním dění v oblasti odpovídající specializace i z hlediska všeobecných znalostí jiných druhů umění.

- předložené partitury (u specializace na elektroakustickou hudbu nahrávky) vlastní tvorby různých forem a obsazení (u partitur se posuzuje i jejich formální vybavení, u vokálních skladeb přiložené texty). Předpokládá se schopnost analyzovat vlastní skladby a informativně je (v případě psaných partitur) zahrát na klavíru nebo jiném hudebním nástroji. Uchazeči mohou předložit i své práce hudebně teoretické.

- úroveň všeobecných vědomostí formou písemného testu,

- úroveň a výsledky dosavadního studia,

- úroveň jazykové připravenosti uchazeče

Základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti a kreativního uplatňování nabytých znalostí a dovedností. Uchazeč prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru na úrovni posluchače odborné střední školy (konzervatoře, hudebního gymnázia), má hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, spojený se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč by měl ovládat hru na hudební nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci.

Podmínkou je ukončené středoškolské eventuálně vysokoškolské vzdělání.

Při přijímacím řízení se posuzuje:

- odborná připravenost - pro specializace Kompozice schopnosti vytvořit na místě krátké kompoziční studie na základě jednoduchých zadání, týkajících se jednotlivých hudebních parametrů (např. tónových výšek, organizovaných modálně, seriálně, s využití mikrointervalů, tvorba souzvuků, kompozice rytmických struktur invenčně, na základě číselných řad, náhodnostními metodami apod., rozvržení zvukových barev v rámci studie atd.) a orientační písemná zkouška z harmonie, kontrapunktu a sluchové analýzy; pro specializaci Kompozice scénické a filmové hudby je naopak prověření znalosti harmonie, kontrapunktu, sluchových dispozic apod. klíčové a realizace krátkých kompozičních studií je zaměřena spíše na harmonicko-melodický sloh než na pokud možno inovativní způsoby tvorby; v případě Kompozice elektroakustické hudby budou prověřovány znalosti způsobů tvorby syntetického zvuku, možnosti elektroakustických nástrojů, znalost vybavení elektroakustického studia, hudebního softwaru a hardwaru apod.,

- pro studijní zaměření spíše na „klasickou“ kompozici a scénickou a filmovou hudbu formou ústní zkoušky znalost všeobecné hudební nauky, harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a dějin hudby atd. v rozsahu učební látky konzervatoře, a také úroveň hry na klavír v rozsahu učební látky min. dvou cyklů ZUŠ,

- orientace v současném hudebním dění v oblasti odpovídající specializace i z hlediska všeobecných znalostí jiných druhů umění.

- předložené partitury (u specializace na elektroakustickou hudbu nahrávky) vlastní tvorby různých forem a obsazení (u partitur se posuzuje i jejich formální vybavení, u vokálních skladeb přiložené texty). Předpokládá se schopnost analyzovat vlastní skladby a informativně je (v případě psaných partitur) zahrát na klavíru nebo jiném hudebním nástroji. Uchazeči mohou předložit i své práce hudebně teoretické.

- úroveň všeobecných vědomostí formou písemného testu,

- úroveň a výsledky dosavadního studia,

- úroveň jazykové připravenosti uchazeče

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- skladatel tzv. vážné hudby

- skladatel elektroakustické hudby

- skladatel tzv. scénické a filmové hudby

- hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.

- pedagog na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

- hudební dramaturg v divadlech všech typů a kulturních institucích

- hudební dramaturg uměleckého souboru

- hudební dramaturg v umělecké agentuře

- hudební dramaturg festivalu

Specifikace oboru
Kód Kom5
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
M0215A310004 KompM:M5 Kompozice
Akreditováno do 07. 03. 2025