Kompozice

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců - skladatelů pro samostatnou tvůrčí činnost především v oblasti autonomní tzv

vážné hudby (akustické i elektroakustické), ale také hudby užitkové (tzn. scénické v oblasti divadla, filmu, počítačových her atd.) a částečně i v oblasti hudby non-artificiální (rocková a populární hudba); absolventi jsou navíc díky svému kulturnímu rozhledu schopni pracovat na nejrůznějších postech v rámci kulturních a uměleckých institucí, eventuálně jako hudební dramaturgové v oblasti kreativního průmyslu. Absolvent je navíc schopen pracovat v oblasti kreativních průmyslů, je schopen iniciovat, naplánovat, realizovat a řídit samostatné umělecké projekty. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

Profil uchazeče:

základním předpokladem pro přijetí do navazujícího stupně studia je – ještě ve větší míře, než u stupně bakalářského - talent, schopnost tvůrčí představivosti, kreativního uplatňování nabitých znalostí a dovedností. Uchazečem je absolvent bakalářského programu oboru Kompozice HF JAMU nebo příbuzného bakalářského programu JAMU či jiné VŠ, jehož bakalářská diplomová práce, bakalářský projekt a portfolio realizovaných kompozic vykazuje vynikající úroveň a jehož předložený záměr dalšího studia (téma diplomové práce a záměr absolventského projektu) dokazují vysokou úroveň kompozičního myšlení v národním a mezinárodním kontextu, s předpokladem schopnosti teoretické reflexe kompozičních postupů. Zájemce o studium prokáže znalost látky bakalářského stupně studia, bude prezentovat záměr studia, anotaci diplomové magisterské práce a záměr absolventského projektu, dále schopnost strukturovaného verbálního projevu a prezentační a komunikační dovednosti. Má zjevnou motivaci pro studium/obor a představu budoucího profesního uplatnění. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii. Znalost informačních technologií výrazně přesahuje rámec běžných uživatelských kompetencí (schopnost pracovat s hudebními programy, s freeware a prezentačními programy, schopnost spravovat webové stránky, užívat internetové prostředí pro týmovou spolupráci).

Absolvent disponuje:

- komplexním přehledem o problematice oboru Kompozice v celé své škále v detailní úrovni,

- hlubokými znalostmi historie oboru,

- orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

- základními schopnostmi tvorby,

- znalostí uměleckého prostředí a respektem k procesu umělecké tvorby,

- vysokým stupněm počítačové gramotnosti,

- podnikatelským přístupem,

- výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího,

- určitým stupněm právního vědomí,

- upevněnými návyky pro orientaci a reflexi prostředí, v němž působí, vč. schopnosti analýzy a komunikace s různými zainteresovanými osobami

Absolvent se během studia setkává se zahraničními odborníky v oblasti hry na nástroj, komorní hry a dějin a literatury nástroje.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat odborné znalosti v oblasti nejrůznějších stylů tzv. soudobé vážné hudby 20. století, má znalosti o principech tvorby syntetického zvuku, má hluboké znalosti v oblasti instrumentálních možností hudebních nástrojů atd.,
  • využít získaných dovedností při tvorbě autonomních děl z oblasti  tzv. soudobé vážné hudby nesporné kvality, veřejně provozovatelné, vykazující rysy osobitosti, prezentovat originální umělecký výkon atd.,
  • aplikovat obecné způsobilosti ve spolupráci s vůdčí osobností tvůrčího týmu (dramaturgem, dirigentem, režisérem), volit vhodnou stylovou a žánrovou linii a vytyčit prostředky a časový harmonogram k jejímu dosažení, komunikovat se členy týmu atd.

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- skladatel tzv. vážné hudby,

- skladatel tzv. scénické hudby,

- hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,

- pedagog na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

- hudební dramaturg v divadlech všech typů a kulturních institucích,

- hudební dramaturg uměleckého souboru,

- hudební dramaturg v umělecké agentuře,

- hudební dramaturg festivalu.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Teorie kompozice II., Filosofie umění

Specifikace oboru
Kód KOMPOZ
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024