Multimediální kompozice

Cílem je příprava aktivních umělců pro samostatnou autorskou tvůrčí činnost v oblasti kultury, kreativního průmyslu a uměleckého provozu v rámci mezinárodní scény především jako autonomní autorské osobnosti, schopné samostatné produkce současné volné umělecké tvorby i tvorby užité - např

scénické a filmové hudby, počítačových her, muzejních expozic, realizací ve veřejném prostoru apod.

Profil uchazeče:

základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti, kreativního uplatňování nabitých znalostí a dovedností a má základní předpoklady pro studium na VŠ. Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední odborné, nebo vysoké školy, který prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru a hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč má dále schopnost logické úvahy, systémového a zároveň tvůrčího myšlení, zajímá se o nejrůznější umělecké směry a trendy, hudební žánry a styly, měl by zároveň ovládat hru na nějaký nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci. Je vybaven znalostí jednoho světového (v ideálním případě anglického) Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

Absolvent disponuje:

- komplexním přehledem o problematice oboru v jeho variabilitě multimediálních forem umělecké produkce a v celé škále jejich výrazových možností,

- vysokým stupněm dovedností v oboru včetně zvládnutí základního okruhu tvůrčích postupů a kompozičních technik 20. století, ale i schopností aplikovat nejnovější poznatky vědy a vývoje v oblasti nových technologií,

- hlubokými znalostmi proměn společenských procesů, dějin umění a vývoje uměleckých směrů,

- dobrými jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební, výtvarné, divadelní a filmové terminologii,

- dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

- s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

- praktickými organizačními zkušenostmi získanými prací na školních projektech, inscenacích ve školním studiu a hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodních festivalech.

Během studia se absolvent setkává se zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- autor děl multimediálního charakteru,

- autor internetových stránek,

- autor v oblasti audiovize,

- skladatel tzv. scénické hudby,

- pedagog na všech stupních uměleckého vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- multimediální specialista nebo dramaturg nových médií v divadlech, všech typů a v kulturních nebo neziskových institucích,

- multimediální specialista nebo dramaturg nových médií v umělecké agentuře nebo souboru,

- dramaturg festivalu multimediálního umění,

- multimediální specialista nebo dramaturg nových médií projektů ve veřejném prostoru,

- iniciátor vlastních agenturních aktivit.

Specifikace oboru
Kód MULTIM
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 07. 2022