Muzikálové herectví

Magisterský studijní obor Muzikálové herectví se pokouší organicky navazovat na specifickou tradici Katedry syntetických divadelních žánrů, existující na JAMU v letech 1969 – 1990

I její vznik a působnost vycházely ze specifických brněnských tradic a možností – existence specializovaného zpěvoherního souboru, výrazné tendence k hudebnímu divadlu v činoherním souboru Státního divadla Brno 60. let, kontinuální tradice uvádění hlavně našich, ale i světových muzikálů v někdejším Divadle bratří Mrštíků, specifické hudebně divadelní produkce Divadla Husa na provázku v 70. a 80. letech., jakož i dlouhodobé pěstování hudebního žánru v Satirickém divadlo večerní Brno. V neposlední řadě je nutno zmínit unikátní osobnost divadelního teoretika světového významu Iva Osolsoběho, k jehož pojetí muzikálu se studijní obor stále programově přihlašuje. Konečně je zde pak propojení s Městským divadlem Brno, v podstatě dnes jedinou specializovanou muzikálovou scénou ansámblového typu v ČR, jež zejména od splynutí s někdejším zpěvoherním souborem ND Brno a otevření tzv. Soudobé hudební scény v roce 2004, tvoří přirozeně dominantního zaměstnavatele absolventů oboru, zároveň mu však poskytuje i jisté zázemí zejména po stránce rezervoáru potenciálních pedagogů.

Dnešní obor si je velmi dobře vědom toho, že nepřipravuje absolventa pouze pro působení ve specializovaných muzikálových či zpěvoherních souborech, ale rovněž na jedné straně pro specifické nároky soukromých jednorázových muzikálových produkcí, na straně druhé pak pro působení ve stálých činoherních souborech, v nichž se muzikál stává stále podstatnější složkou repertoáru. Úsilí při výuce tedy směřuje k stále organičtějšímu propojování virtuozity a univerzality, k integraci jednotlivých dovedností do celistvého uměleckého vyjádření.

Studium muzikálového herectví je v zásadě strukturováno obdobně jako u herectví činoherního – od výuky elementárních hereckých dovedností (schopnost autentického výrazu, reakce na okolí, partneřina, improvizační dovedností atd.) přes individuální klauzurní úkoly (monology, dialogy) až k celistvějším tvarům se zapojením celého ročníkového kolektivu a ve 4. ročníku poté k absolventským produkcím ve Studiu Marta, které již mají parametry standardních profesionálních inscenací. Studenti kromě svých pedagogů a spolužáků z oboru režie i dramaturgie spolupracují postupně stále více i s respektovanými profesionálními režiséry. Odlišností oboru je však již od 2. ročníku integrování pěveckých a tanečních dovednosti, jež studenti v rozsáhle koncipované oddělené výuce získávají, do samotného hereckého projevu, jež by tak měl být v pravém slova smyslu syntetický, to jest schopným dramatickou situaci slovem, zpěvem i pohybem. Značná hodinová dotace pěveckých i tanečních disciplín je schopna studenta pro jejich zvládání vybavit na vysoké úrovni, zároveň výuka hereckých technik i divadelní teorie mu umožňuje tuto řemeslnou výbavu používat poučeně, nesamoúčelně - jako nástroj vlastního uměleckého sdělení i jako zdroj estetického a etického požitku diváka.

Přijímací řízení probíhá dvoukolově ze všech tří disciplín, tedy z části herecké, pěvecké a taneční. Komise nehledá skvělé tanečníky a zpěváky, ale talentované a otevřené uchazeče, kteří jsou schopni se dále vzdělávat. Během přijímacího řízení se zkoumají předpoklady pro studium, kreativita, pohybová a hlasová vybavenost.

Absolvent Muzikálového herectví opouští školu jako komplexně připravený umělec schopný ve své práci spojovat více žánrů - herectví, pohyb a zpěv. Díky této kombinaci bude jeho práce pestřejší a na trhu práce bude mít také vyšší šanci na zajímavé uplatnění.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Roman Vojtek

Jitka Čvančarová

Daniela Šinkorová

Dušan Vitázek

Radka Coufalová

Muzikálové herectví vzniklo na JAMU v roce 1990 a po celou dobu reaguje na vývoj v inscenacích muzikálových děl. Výuka je neustále doplňována o nové disciplíny. Studenti získají znalosti z historie a současnosti divadla, schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů a jejich tvůrčí aplikace. Studium je završeno absolventským výkonem v Divadle na Orlí nebo ve Studiu Marta. Výuka probíhá ve třech samostatných ateliérech a jejich metodika je určována osobností konkrétního vedoucího.

https://studujdf.jamu.cz/muzikalove-herectvi

Specifikace oboru
Kód MUZHER
Typ Magisterský prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
M0215A310002 Her_Tvo:M Herectví
Akreditováno do 26. 10. 2029