Operní režie

Cílem oboru je rozvíjet talent studentů a jejich přípravu pro pomocnou i samostatnou režijní činnost, především v oblasti opery a jí příbuzných žánrů hudebního divadla, případně i v oblasti operety, melodramu, eventuálně i muzikálu nebo kabaretu, varieté apod

Součástí vzdělávání je i příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru.

Profil uchazeče:

uchazečem o bakalářské studium Operní režie může být absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední školy, nebo i vysoké školy s hudebním případně i nehudebním zaměřením, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování, schopnost osobitého čtení hudebního dramatu, kreativita, analytické a logické myšlení, schopnost efektivní komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti, praktický a metodický přístup k řešení problému) a také vážný zájem o tento obor. Mimo to jsou u uchazečů vyžadovány i základní znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, znalost jednoho cizího jazyka na středoškolské úrovni, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost, nutná pro náročné studium a uplatnění v tomto oboru.

Absolvent disponuje:

- komplexním přehledem o problematice oboru Operní režie a alespoň základním vhledem do problematiky profesí souvisejících (dramaturgie, herectví, zpěv, řízení orchestru a sboru, produkce, scénografie, choreografie, light-design, akustika, videoart, jevištní technologie),

- dovednostmi v oboru, včetně znalosti jevištních výrazových prostředků a zvládnutí základních metod a postupů v práci s hercem, mizanscénou, prostorem, světlem, pohybem, kostýmem, temporytmem, dynamikou a hudbou, pracujícího s vlastní tvůrčí představivostí a fantazií,

- hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění,

- dobrými znalostmi cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii,

- dostatečným vzděláním v oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na inscenacích studia Devítka a Komorní opery HF JAMU, eventuálně na dalších mimořádných projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí, nebo setkáním s různými tuzemskými i zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- režijní činnost,

- asistence režie v operním divadle,

- operní dramaturgie,

- pedagog uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře.

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

- hudební dramaturgie v různých kulturních institucích.

Specifikace oboru
Kód OPREZIE
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2020