Scénografie

Ateliér scénografie je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci

Je to řízená cesta koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky.

Bakalářský stupeň studia scénografie – student získává především základní všeobecné znalosti v oblasti divadla a hmotné kultury, prohlubují se dovednosti v oblasti výtvarných výrazových prostředků ( kresba, malba, modelování, foto, video, light design, práce na PC). V hlavním předmětu – scénografie – se student učí analyzovat a vizuálně transformovat a zpracovávat zadané téma, prohlubuje své výtvarné a materiálové cítění a prostorovou představivost. Získává zároveň potřebné technologické základy - učí se vytvářet technickou dokumentaci k výrobě scény a kostýmů. Nabývá zároveň první zkušenosti s  realizací svých projektů a učí se spolupracovat se studenty režie, dramaturgie, herectví.

http://cz.scenografie-jamu.cz/
Specifikace oboru
Kód SCENOGR
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2021