Scénografie

Ateliér scénografie je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci. Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální rozvíjení tematicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů. Struktura výuky zahrnuje postupy směřující:

  • k získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury, výtvarného umění, filosofie a divadla jako profilujícího předmětu,
  • ke zvládnutí výtvarných výrazových prostředků (kresba, malba, grafika, plastika, instalace, akční - umění, foto, video, light design a práce na PC),
  • k analýze a vizuální transformaci zadaného tématu metodou asociačních řad, k volnému zpracování témat neinterpretační cestou, za použití svébytných forem
  • k získání potřebných technologických základů jevištní, kostýmní, výstavní a výtvarné tvorby a světelného designu

Syntézou těchto postupů a tvůrčím zaměřením pedagogů se profiluje ateliér zaměřený nejen na klasickou scénografii a kostýmní tvorbu, ale i na tvorbu experimentální, módu a design. Souběžně se zabývá performancí, instalací, grafikou, novými médii a výstavnictvím.

Studium scénografie probíhá na dvou stupních. Během tříletého bakalářského studia student získá základní dovednosti samostatné práce při zrodu představení, je schopen rozebrat text či téma a tvůrčím způsobem zpracovat zadané úkoly při přípravě a realizaci inscenace. Studium obhajuje bakalářskou diplomovou prací a bakalářským uměleckým výkonem. V navazujícím dvouletém magisterském studiu student samostatně pracuje na osobních tématech a spolupracuje na inscenacích realizovaných ve školním studiu Marta. V magisterském studiu se profiluje osobnost studenta jako samostatného tvůrce i člena tvůrčích realizačních týmů.

Ateliér scénografie usiluje o propojení určitých výukových programů s jinými školami uměleckého zaměření (FAVU Brno, VUT Brno), diversifikuje potřebné předměty a spolupracuje s pedagogy dalších oborů, kteří obohacují výuku. Účastní se tuzemských a mezinárodních festivalů a výstav.

Vedle plnění akademických úkolů se studenti Ateliéru scénografie pravidelně účastní:

  • programů v rámci ateliéru: Dny otevřených dveří, Dny scénografie, PQ, ateliérové výstavy a akce, nezávislé projekty a dílny,
  • programů v rámci školy: předváděčky, představení v divadle Marta, Mezinárodní festival Setkání / Encounter, pouliční divadlo, Slavnost masek, meziateliérové dílny,
  • programů nad rámec školy : semináře a stáže, spolupráce s jinými fakultami.

Charakter studia v ateliéru scénografie a jeho strukturu a vývoj určuje výběr odborníků vyučujících profilové předměty ve svých ateliérech a zaměření jejich odborné činnosti.

První kolo přijímacího řízení do bakalářského studia probíhá za přítomnosti posluchače a to na základě testu všeobecných znalostí, zadaných a realizovaných prací na místě a na základě předložených materiálů. Druhé kolo pak zajišťuje komise v interakci s uchazečem a to formou rozhovoru nad předem zadaným a na místě realizovaným tématem.

Absolventi bakalářského studia jsou schopni vytvořit samostatné umělecké dílo, projekt, provádět výzkum uměním intelektuálně i prakticky, prokazují schopnost teoretické reflexe projektů v kontextu současného kulturního paradigmatu. Orientují se v uměleckém týmu a chápou technologické postupy, materiály a jejich aplikaci v umělecké praxi a výzkumu umění. Zvládají přípravu a realizaci uměleckých projektů v kulturních institucích, divadlech a galeriích napříč spektrem, od státních po nezávislé, v České republice i zahraničí.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Markéta Oslzlá

Anita Nemkyová

Marek Cpin

Linda Dostálková

Jan Matýsek

Bakalářské studium Scénografie vzdělává umělce pro pozice v uměleckých a dalších kreativních průmyslech s důrazem na uplatnění v oblasti divadla, designu a autorské tvorby. Studenti získají znalosti historického a současného kontextu, schopnost vlastní interpretace a osobní i týmové umělecké tvorby

https://studujdf.jamu.cz/scenografie

Specifikace oboru
Kód SCENOGR
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0212A310003 Sce_Sd:B Scénografie
Akreditováno do 13. 09. 2029