Scénografie

Ateliér scénografie je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci

Je to řízená cesta koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky.

Bakalářský stupeň studia scénografie – student získává především základní všeobecné znalosti v oblasti divadla a hmotné kultury, prohlubují se dovednosti v oblasti výtvarných výrazových prostředků ( kresba, malba, modelování, foto, video, light design, práce na PC). V hlavním předmětu – scénografie – se student učí analyzovat a vizuálně transformovat a zpracovávat zadané téma, prohlubuje své výtvarné a materiálové cítění a prostorovou představivost. Získává zároveň potřebné technologické základy - učí se vytvářet technickou dokumentaci k výrobě scény a kostýmů. Nabývá zároveň první zkušenosti s  realizací svých projektů a učí se spolupracovat se studenty režie, dramaturgie, herectví.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • si uvědomují etický rozměr uměleckého poznávání
  • jsou schopni formulovat problém i vlastní postupy včetně odborné argumentace
  • analyzují a volí adekvátní metodiky, umí je aplikovat v pedagogickém procesu, mohou působit ve vzdělávací a umělecké oblasti jako pedagogové
  • v kvalifikovaném projevu dokážou uplatnit základní terminologii oboru jak v rodném, tak cizím jazyce
  • spolupracují v týmu, podílí se na vymezení jeho úkolů, za něž přejímají spoluzodpovědnost, reflektují a

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Dějiny jevištní výpravy

Obhajoba absolventského bakalářského projektu

Obhajoba bakalářské práce

http://cz.scenografie-jamu.cz/
Specifikace oboru
Kód SCENOGR
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024