Taneční a pohybové divadlo a výchova

Navazující magisterský obor Taneční a pohybová výchova a divadlo je koncipován jako studium v kombinované formě

Navazuje na bakalářský stupeň téhož oboru a prohlubuje znalosti kompetence studentů směrem k oboru dramatická umění s respektováním individuálního směřování jednotlivých studentů, a to jednak k pedagogické práci v oboru taneční a pohybová výchova či taneční umění a nebo samostatné tvorbě v oboru tanečního a pohybového divadla a také v oblasti pohybové spolupráce s režiséry a tvůrci inscenací divadelních žánrů, kde se pohybová složka vyskytuje. U obou těchto směřování si klade za cíl vychovat samostatně a svobodně se vyjadřujících odborníky, schopné kvalifikovaného, kritického pohledu na svůj obor a reakce na nové podněty v něm. Toto také otevírá možnost i studentům jiných, příbuzných oborů bakalářského studia z oblasti dramatických umění, pokračovat ve studiu magisterského stupně studia v jeho kombinované formě. Stejně jako bakalářský stupeň oboru probíhá studium ve víkendových blocích( s ohledem na potřebu vykonávání odborné praxe v oboru), a to 10x za akademický rok. Také se počítá s dílnami, probíhajícími v blocích, vždy mimo semestr

Stěžejním úkolem výchovy absolventa magisterského stupně studia oboru taneční a pohybové divadlo a výchova je vedení a směřování osobnosti pedagoga – tvůrce a samostatné tvůrčí osobnosti v oboru a taneční a pohybové divadlo a výchova.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jsou schopni vyučovat samostatně a nezávisle obor taneční a pohybová výchova na všech stupních základního a středního školství
  • uplatnit se v oblasti volnočasových aktivit ve sféře uměleckých disciplín v oboru taneční a pohybové divadlo
  • pracovat jako pedagog – tvůrce ve sféře základního a středního školství a naplňovat cíle stanovené MŠMT
  • dle svého individuálního pedagogického nebo uměleckého směřování jsou schopni spolupracovat jako člen tvůrčího týmu s režisérem – tvůrcem divadelní inscenace
  • pokračovat v práci na rozvoji oboru taneční a pohybové divadlo a reagovat na aktuální situaci v oboru dramatická uměn
  • prokazují schopnost samostatně a nezávisle projevit svou osobnost při tvorbě vlastní či prokázat schopnost spolupráce a spolupodílení se na vizi vedoucího projektu – režisér
  • akcentují a rozvíjejí témata spjatá s tanečním a pohybovým umění dle vlastního vnímání a cítěni, osobním pohledem na taneční a pohybové vyjádření se jednotlivce či skupiny

Učitel tanečního oboru ZUŠ

Učitel taneční a pohybové výchovy na ZŠ

Pedagog volného času

Lektor taneční a pohybové výchovy

Divadelní lektor pro oblast tanečního a pohybového divadla

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru.

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Pedagogika tance-klasický, současný a lidový tanec

Teorie tance a pohybu

Obhajoba diplomového projektu

Obhajoba diplomové práce

Specifikace oboru
Kód TAPDAV
Typ Magisterské navazující kombinované jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024