Taneční a pohybové divadlo a výchova

Cílem studia je vychovat pedagoga-tvůrce, který nejen dokáže aplikovat a vyučovat taneční či pohybovou techniku, ale i samostatně tvořit. Magisterské studium prohlubuje předchozí znalosti, hledá nové tvůrčí přístupy k práci pedagoga-tvůrce a obohacuje jeho znalosti o nahlížení na jednotlivé taneční techniky a pohybové disciplíny z hlediska pedagogicko-tvůrčího, na přístupy k tvorbě z hlediska dramaturgicky-režijního. Z pohledu teoretického je cílem vést studenta k samostatnému uvažování, zkoumání problematiky výuky tance a pohybu a hledání vlastních tvůrčích přístupů. Z hlediska využití pedagogických přístupů k výuce tance je student veden k hledání souvislostí a zákonitostí principů pohybu a jejich průsečíky v jednotlivých speciálních tanečních technikách a podmínkách. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova cílí k tomu, aby její absolventi byli schopni zkoumat tanec a pohyb z nejrůznějších úhlů pohledu a v případě vlastní tvorby se opřít o hluboké znalosti a dovednosti. Jsou proto schopni vést skupinu tanečního a pohybového divadla, vyučovat tanec a pohyb na ZUŠ, konzervatořích, vyučovat taneční a pohybovou výchovu na ZŠ i SŠ, soukromých tanečních školách či studiích, nabízejících výuku tanečních či pohybových disciplín.

Do tříletého bakalářského studia probíhá dvoukolové výběrové řízení. V prvním kole se bez účasti uchazeče hodnotí jeho návrh pedagogického nebo uměleckého projektu a doklad o znalosti cizího jazyka v rozsahu maturitní či státní zkoušky. Druhé kolo je praktickou zkouškou tanečních technik (klasický, moderní a lidový tanec), pohybové kreativity a schopnosti improvizace. Následuje test všeobecného kulturního přehledu a rozhovor nad návrhem projektu, který uchazeč předložil pro první kolo výběrového řízení.

Studium je uskutečňováno v kombinované formě, výuka probíhá v pravidelných víkendových blocích jednou za měsíc desetkrát v akademickém roce a to vždy od pátku odpoledne do neděle odpoledne. Samozřejmostí je komunikace s jednotlivými studenty i mimo stanovené termíny konzultací a přednášek.

Absolventi bakalářského studia prokazují široké znalosti teorie, historie a soudobé praxe taneční a pohybové výchovy i metod, postupů a forem tance a jeho jednotlivých technik. Základní znalosti mají v oblasti teorie tanečního a pohybového divadla, historie českého a světového divadla a tance. Mají také základ pedagogiky a psychologie, znají aktuální kurikulární dokumenty vztahující se k oboru. Orientují se v oblasti moderní výuky taneční a pohybové výchovy, vedení amatérských tanečních souborů a jsou vybaveni základními hodnotícími kritérii práce v oboru umožňujícími rozlišovat významná díla oboru s přihlédnutím ke konkrétním specifikům práce skupiny. Zvládají výuku konkrétních tanečních technik (klasický, moderní a lidový tanec) a prokazují individuální a kreativní přístup k výuce ostatních pohybových disciplín. Znají a respektují také anatomické a fyziologické zákonitosti lidského těla a jsou schopni rozeznat některé patologické odchylky od těchto zákonitostí. Jsou proto schopní vést skupinu tanečního a pohybového divadla.

Bakalářský a navazující magisterský stupeň kombinovaného studia Taneční a pohybové divadlo a výchova je určen zájemcům, kteří působí v praxi v oblasti tance, pohybu, tanečního a pohybového divadla. Poskytuje vzdělání v oblasti divadla, tance, tanečních technik, pedagogiky a psychologie. Jedním ze základních přístupů je tvořivý tanec, při němž nedochází k použití pohybu pouze z hlediska jeho funkčnosti, ale slouží zde jako nástroj vyjádření myšlenek a pocitů.

https://studujdf.jamu.cz/specializace/tanecni-a-pohybove-divadlo-a-vychova/

Specifikace oboru
Kód TAPDAV
Typ Bakalářský kombinovaný se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0215A310029 Div_vych:B Divadlo a výchova
Akreditováno do 15. 12. 2030