Taneční a pohybové divadlo a výchova

Cílem studia je vychovat pedagoga-tvůrce, který nejen dokáže aplikovat a vyučovat taneční či pohybovou techniku, ale i samostatně tvořit. Magisterské studium prohlubuje předchozí znalosti, hledá nové tvůrčí přístupy k práci pedagoga-tvůrce a obohacuje jeho znalosti o nahlížení na jednotlivé taneční techniky a pohybové disciplíny z hlediska pedagogicko-tvůrčího, na přístupy k tvorbě z hlediska dramaturgicky-režijního. Z pohledu teoretického je cílem vést studenta k samostatnému uvažování, zkoumání problematiky výuky tance a pohybu a hledání vlastních tvůrčích přístupů. Z hlediska využití pedagogických přístupů k výuce tance je student veden k hledání souvislostí a zákonitostí principů pohybu a jejich průsečíky v jednotlivých speciálních tanečních technikách a podmínkách. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova cílí k tomu, aby její absolventi byli schopni zkoumat tanec a pohyb z nejrůznějších úhlů pohledu a v případě vlastní tvorby se opřít o hluboké znalosti a dovednosti. Jsou proto schopni vést skupinu tanečního a pohybového divadla, vyučovat tanec a pohyb na ZUŠ, konzervatořích, vyučovat taneční a pohybovou výchovu na ZŠ i SŠ, soukromých tanečních školách či studiích, nabízejících výuku tanečních či pohybových disciplín.

Na magisterské studium se mohou hlásit i absolventi jiných škol po dosažení bakalářského vzdělání, u ústní zkoušky ale musí prokázat dobrou znalost oboru. Zkouška probíhá formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály.

Studium je uskutečňováno v kombinované formě, výuka probíhá v pravidelných víkendových blocích jednou za měsíc desetkrát v akademickém roce a to vždy od pátku odpoledne do neděle odpoledne. Samozřejmostí je komunikace s jednotlivými studenty i mimo stanovené termíny konzultací a přednášek.

V magisterském studiu se znalosti a dovednosti studentů dále rozšiřují směrem k individuálnímu přístupu, a to buď v pedagogické tvorbě, nebo v samostatné tvorbě v oboru tanečního a pohybového divadla. Absolventi jsou tak schopní samostatné kvalifikované pedagogické a umělecké práce. Mohou samostatně a nezávisle vyučovat taneční a pohybovou výchovu na všech stupních základního a středního školství, uplatnit se v oblasti volnočasových aktivit ve sféře tanečního a pohybového divadla, spolupracovat s tvůrci a režisérem konkrétní divadelní inscenace, obecně akcentovat a rozvíjet témata spjatá s tanečním a pohybovým uměním dle vlastního vnímání a cítění.

Bakalářský a navazující magisterský stupeň kombinovaného studia Taneční a pohybové divadlo a výchova je určen zájemcům, kteří působí v praxi v oblasti tance, pohybu, tanečního a pohybového divadla. Poskytuje vzdělání v oblasti divadla, tance, tanečních technik, pedagogiky a psychologie. Jedním ze základních přístupů je tvořivý tanec, při němž nedochází k použití pohybu pouze z hlediska jeho funkčnosti, ale slouží zde jako nástroj vyjádření myšlenek a pocitů.

https://studujdf.jamu.cz/specializace/tanecni-a-pohybove-divadlo-a-vychova/

Specifikace oboru
Kód TAPDAV
Typ Navazující kombinovaný se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0215A310015 Div_vych:N Divadlo a výchova
Akreditováno do 15. 12. 2030