Výchovná dramatika pro Neslyšící

V akademickém roce 1992/93 začali studovat první neslyšící studenti v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících (VDN) na DIFA JAMU v Brně

Studium má podobu tříletého bakalářského. Absolvent získá titul BcA.

Absolventi nacházejí uplatnění ve sféře školství i kultury. Potvrzuje se v praxi, že názornost a vlastní prožitek jsou nezastupitelnými principy ve výuce neslyšících dětí a mládeže. A vytvoření dětské či mládežnické inscenace má dopad pedagogický, sociální i terapeutický.

Cílem rozšíření bakalářského studia VDN o navazující magisterský obor bylo, aby naši absolventi mohli být přijímáni jako plnohodnotní pedagogové oboru dramatická výchova a ti, kteří již v praxi úspěšně působí získáním titulu MgA své profesní zařazení obhájili i legislativně.

Po úspěšném splnění všech požadavků náročného bakalářského studia VDN, kde je akcentován osobnostní růst každého studenta a rozvíjena jeho schopnost být komunikativní tvůrčí osobností především v oblasti pedagogické, v magisterském studiu se rozvíjí především divadelní oblast tohoto oboru a zkoumá možnost divadla jako výchovného prostředku. A to aktivní tvorbou inscenací hraných sluchově postiženými dětmi a mládeží a také tvorbou inscenací pro děti a mládež.

Při zachování specifičnosti této tvorby mohou tyto inscenace komunikovat s diváky neslyšícími i slyšícími. Realizace takovéto inscenace má dopad v rovině pedagogické i sociální.

V magisterském studiu VDN získávají studenti kromě rozvoje pedagogických kompetencí také nové poznatky z oblasti dramaturgické přípravy inscenace, tvorby scénáře, režie. Posilují své dovednosti v oblasti herectví, seznamují se se základy scénografie. Akcentována jsou specifika, která vyplývají z „postižení“, či lépe řečeno ze specifických zvláštností této minority.

Důležitá je společenská orientace, nalezení adekvátních výrazových prostředků vyplývajících z věku dětí a mládeže. A také z povahy instituce, pro kterou je inscenace tvořena. (škola, mimoškolní zařízení, ZUŠ, kluby, spolky, občanská sdružení vzdělávací povahy atd.)

Divadelní inscenace je umělecká tvorba a zároveň výchovný prostředek. Pro Neslyšící je nástrojem sebeuvědomování, terapie, i komunikace.

Obor připravuje absolventy pro profesionální a amatérskou divadelní tvorbu pro děti a mládež. Zkoumá možnosti aktivního zapojení dětských diváků do divadelního představení, rozvíjí možnosti plnohodnotného zážitku a prožitku u sluchově postižených dětí a mládeže

Cílem oboru je rozvíjet na vysokoškolské půdě oblast divadla neslyšících jedinců, připravovat kompetentní osobnosti, které budou schopné své poznatky uplatňovat v praxi a rozvíjet oblast divadla pro děti a mládež. Magisterský titul opravňuje naše absolventy k působení v postavení plnoprávných pedagogů pro oblast dramatické výchovy Neslyšících.

http://difa.jamu.cz/obory-a-ateliery/atelier-vychovne-dramatiky-neslysicich.html

Školská a vzdělávací zařízení pro sluchově postižené děti a mládež na úrovni MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, mimoškolská výchova – střediska volného času, organizace pro sluchově postižené, občanská sdružení specificky zaměřená např. na mimoškolní vzdělávací aktivity neslyšících dětí, dále na aktivity rozvíjející i děti z dalšími specifickými potřebami- např. Mentálně postiženými, autistickými i tělesně postiženými apod.) .

Absolventi využívají práci na divadelní inscenaci jako výchovný a terapeutický prostředek.

Absolventi se podílejí na vytváření výukových opor, které jsou využívány na běžných základních školách (např. výuková opora „Výuka k různosti“) a které seznamují žáky běžných škol s minoritou neslyšících osob.

Specifikace oboru
Kód VDN
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2020