Oznámení o používání respirátorů na JAMU

Všechny osoby jsou povinny mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechové ventilu odpovídající normě FFP2, KN 95, nebo jim ekvivalentní, a to mj.

 1. ve vnitřních prostorech staveb užívaných JAMU,
 2. jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních,
 3. při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
 4. při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, jde-li o vnitřní prostory staveb, nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory; ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

Výjimka z uvedené povinnosti mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest platí pro:

 1. studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 2. studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 3. akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
 4. zkoušené a zkoušející při zkoušce na vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 5. ubytované na pokoji v Astorce,
 6. osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak,
 7. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 8. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 9. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném JAMU.

Osoby stojící v čele součástí JAMU zajistí, aby zaměstnanci byli vybaveni respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).