Povinné testování (od 22. 11. 2021)

Dále uvedené povinnosti JAMU i jejích zaměstnanců vyplývají z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Povinnost JAMU

JAMU je povinna zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT). JAMU tuto svou povinnost bude plnit testováním na pracovišti každé pondělí.

Povinnost zaměstnanců

Všem zaměstnancům JAMU je nařízeno na výzvu JAMU podstoupit RAT na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti JAMU, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Výjimku z této povinnosti mají osoby s „ONT“, tj. osoby, které prokážou nahráním patřičného dokladu do IS JAMU, že:

 1. jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
 2. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 3. podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR s negativním výsledkem,
 4. podstoupily v posledních 7 dnech RAT, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Následky odmítnutí RAT

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit RAT, je

 1. JAMU povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
 2. takový zaměstnanec povinen
  1. nosit respirátor FFP2 nebo lepší bez výdechového po celou dobu přítomnosti na pracovišti,
  2. dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, a
  3. stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit respirátor.
 3. JAMU povinna zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.

Evidence provedených testů

JAMU je nařízeno vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test. Osoba stojící v čele součásti určí osobu, která bude RAT vydávat a vést evidenci provedených testů v uvedeném rozsahu v IS JAMU.

Postup v případě pozitivního výsledku

Zaměstnanci s pozitivním výsledkem testu jsou povinni

 1. bezodkladně uvědomit o této skutečnosti tajemnici fakulty, na ostatních součástech osobu stojící v jejich čele,
 2. opustit pracoviště a
 3. uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství a není-li to možné, kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

Doba od zjištění pozitivního výsledku testu do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku.

JAMU je povinna zajistit poprvé plnění uvedených povinností nejpozději do 29. listopadu 2021.