Vyhlašujeme volby do Akademického senátu JAMU!

 

V důsledku řádného ukončení funkčního období AS JAMU ke dni 9. 12. 2022 vyhlašuje předseda Akademického senátu JAMU v souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách, Statutem JAMU a Volebním řádem AS JAMU (dále jen VŘ AS JAMU)

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU JAMU pro funkční období 2022-2025

na dny 14. až 15. listopadu 2022

s tím, že současně jmenuje volební komisi ve složení:

Předsedou volební komise je dle VŘ AS JAMU doc. Mgr. Emil Skoták.

Členy volební komise jsou Mgr. Petr Svozílek, MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D., za studenty MgA. Lucie Abou, BcA. Katarína Kandriková a BcA. Stano Čaban.

Časový plán přípravy voleb:

Na úředních deskách v budovách obou fakult a v IS bude od 24. 10. 2022 od 8:00 hod. zpřístupněn seznam všech členek a členů akademické obce JAMU, kteří mohou kandidovat do Akademického senátu JAMU. Na seznamu nebudou jména osob, jejichž funkce jsou ze zákona s členstvím v AS neslučitelné, tj. mimo rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty, ředitele vysokoškolského ústavu a člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Od 24. 10. do 1. 11. 2022 13:30 hod. bude v budovách obou fakult umístěna zapečetěná volební schránka, do níž budou moci členové akademické obce vkládat návrhy na kandidáty členství v AS JAMU. Kromě toho mohou členové akademické obce ve stejném období vkládat své návrhy v IS (https://is.jamu.cz/auth/discussion/AS_JAMU_2022/). V návrhu musí být jednoznačně uvedeno jméno a příjmení navrhovaného a musí být čitelné, jinak je návrh neplatný. Vhodné je též uvést fakultu, na níž kandidát studuje/působí. Podávání návrhů prostřednictvím IS i podáváním návrhů do zapečetěných volebních schránek bude ukončeno 1. 11. 2022 ve 13:30 hod.

Následně budou zapečetěné volební schránky otevřeny předsedou komise a jedním členem volební komise AS JAMU. Od 2. 11. 2022 do 4. 11. 2022 vyzve volební komise platně navržené členy akademické obce prostřednictvím IS (e-mailem), aby vyjádřili souhlas se svou kandidaturou. Nepotvrdí-li oslovený člen akademické obce svůj souhlas do tří dnů ode dne, kdy k tomu byl vyzván, platí, že s kandidaturou nesouhlasí.

Do dne 8. 11. 2022 budou v IS a na úředních deskách v budovách obou fakult vyvěšeny seznamy kandidátů, kteří se svojí kandidaturou vyslovili souhlas. Volební komise sestaví hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas.

Volby budou probíhat pouze elektronicky prostřednictvím IS (https://is.jamu.cz/auth/volby/) době 14. až 15. listopadu 2022. Volič označí ze seznamu kandidátů pro každou ze skupin studentů (tj. studenti DF a HF) nejvýše 2 kandidáty a ze seznamu kandidátů pro každou ze skupin akademických pracovníků (tj. akademičtí pracovníci DF a HF) nejvýše 4 kandidáty.

Poté volební komise zpracuje výsledky voleb. Výsledky voleb budou vyvěšeny v IS a v budovách obou fakult.

Připomínáme, že Akademický senát je nejvyšším orgánem akademické samosprávy. Apelujeme proto na všechny členky a členy akademické obce JAMU, aby neopomněli využít jednoho z nejdůležitějších práv člena akademické obce, a to volit sestavu rozhodujícího zastupitelského samosprávného orgánu školy.

V Brně dne 13. 10. 2022

doc. Mgr. Emil Skoták, předseda AS JAMU