Výzva k podání návrhů na osoby kandidátů na rektora JAMU

Výzva k podání návrhů na osoby kandidátů na rektora JAMU

Rozhodné skutečnosti

Funkční období současného rektora JAMU prof. Mgr. Petra Oslzlého končí dnem 31. ledna 2022. Akademický senát JAMU (dále jen „senát“) svým usnesením ze dne 29. července 2021 stanovil v souladu s čl. 31 vnitřního předpisu č. 4/2018 LJ, jednací řád Akademického senátu JAMU (dále jen „JŘ“), postup přijímání návrhu na jmenování rektora JAMU. Senátem stanoveným postupem nedošlo k přijetí návrhu na jmenování rektora.

Nedojde-li k přijetí usnesení o návrhu na jmenování rektora postupem stanoveným rozhodnutím senátu do 3 měsíců od jeho stanovení, postupuje se podle čl. 32 až 40 JŘ.

Výzva k podání návrhů na osoby kandidátů

Předseda akademického senátu JAMU doc. Mgr. Roman Novozámský v souladu s čl. 32 JŘ vyzývá tímto členy akademické obce JAMU k podání návrhů na osoby kandidátů na funkci rektora. Návrh lze podat od soboty 6. listopadu 2021 od 13:00 do pondělí 15. listopadu 2021 do 12:59.

Podání návrhu

Návrh musí podle čl. 32 odst. 2 JŘ obsahovat

  1.  jméno a příjmení navrhovaného, jeho bydliště a telefonický kontakt,
  2. prohlášení navrhovaného, že souhlasí se svou kandidaturou, uveřejněním údajů o své kandidatuře a uveřejněním svého programu,
  3. vlastnoruční podpis navrhovaného.

Návrh se podle čl. 32 odst. 3 JŘ podává písemně jeho vhozením do k tomu určených zapečetěných uren umístěných v budovách každé z fakult JAMU.

Informování o dalším postupu

O dalším postupu podle JŘ bude senát průběžně informovat.

 

V Brně dne 5. listopadu 2021

doc. Mgr. Roman Novozámský

předseda AS JAMU