Ekobuňka JAMU a tématika F.E.E.L.!

Vznikla v roce 2019 v návaznosti na iniciativu Univerzity za klima s cílem rozšířit povědomí o tzv. třetí roli univerzit (společensko-etické působení) v souvislosti s ochranou klimatu, šetrným a uvědomělým přístupem k životnímu prostředí a poučenosti v oblasti environmentální problematiky na půdě JAMU. Zakládající členové Ekobuňky následně vstoupili do diskuze s děkanem a akademickým senátem Divadelní fakulty ohledně udržitelného provozu fakulty.

Výsledkem těchto jednání bylo, že se do strategického záměru fakulty dostala formulace zavazující fakultu ke zpracování dat vedoucích k analýze ekologické náročnosti provozu DF, technologické udržitelnosti a rozvoje a následně učinit opatření, která by jim odpovídala. Do další plánované činnosti zasáhla protipandemická opatření v roce 2020, která výrazně omezila výuku, možnosti setkávání a sociální život na fakultě.

V akademickém roce 2021/2022 Ekobuňka obnovila svoji činnost a došlo k výměně členů kolektivu. Změnily se také její cíle. Společně jsme dospěli k rozhodnutí, že chceme nyní soustředit naši činnost primárně k péči o komunitní aspekt fakulty, vyměňovat si navzájem umělecké zkušenosti i teoretické znalosti a stát se nehierarchickým tvůrčím kolektivem.

Protipandemická opatření také znemožnila původně zamýšlenou formu realizace cyklu přednášek a diskuzí s tvůrci zabývajícími se environmentální tematikou F.E.E.L. (Filozoficko-estetické environmentální lekce). Přednášky byly částečně nahrazeny vytvořením několika audiovizuálních děl (převážně dokumentárních filmů/rozhovorů), které byly následně promítány v rámci školního festivalu JAMŮví 2022 s následnou diskuzí s jejich autory i účinkujícími.

Další alternativní formou projektu F.E.E.L. byla průběžně probíhající dílna současné environmentální dramatiky pro studenty JAMU vedená členy Ekobuňky, ve které jsme se společnou četbou, diskuzemi a kritickou interpretací seznamovali se současnou českou a slovenskou dramatikou na ekologická témata. Hlavním zdrojem pro dílnu pro nás byly divácké zkušenosti členů Ekobuňky s českými inscenacemi na environmentální téma a atlas divadelních her Green dráma. Tento sborník původních slovenských textů s environmentální tematikou vydal v roce 2021 Divadelný ústav v Bratislavě. Čtenářské zážitky nás však přivedly ke zjištění, že máme odlišný pohled na psaní textů s tímto tématem než většina autorů zastoupených ve sborníku, což nás přimělo k hledání vlastní cesty, jak tvořit na dané téma.

Pro Salon původní tvorby 2022 jsme se tedy jako kolektiv rozhodli napsat vlastní environmentální text. Členové Ekobuňky na něm prostřednictvím sdíleného dokumentu průběžně pracovali. Tak vytvořili původní text F.E.E.L. zabývající se myšlenkovým světem a všedním dnem environmentálních aktivistů. Na Salonu text následně zinscenovalo tvůrčí duo Jana Vaverková a Sabina Kašparová jako feministickou rapovou performance s environmentálním podtextem. Text byl nominován do soutěže o Cenu Evalda Schorma.

V dubnu 2022 byla Ekobuňka JAMU přizvána interdisciplinární uměleckou skupinou Agronauts*Collective, aby v rámci performativní výstavy Becoming Post_Human v Galerii FAVU v Brně připravila intervenci související s environmentálním přemýšlením. Ekobuňka JAMU navázala spojení s Ekobuňkou FAVU a vytvořila koncept třífázové performativní intervence, která vycházela z našich předchozích zkušeností s kolektivní tvorbou. První setkání v galerii bylo pozváním ke společnému psaní na připravených laptopech, kdy autoři z řad obou Ekobuněk a návštěvníků galerie při psaní reagovali přímo na ve stejném okamžiku vznikající textové pasáže ostatních. Při druhém setkání interpretovali autoři témata obsažená v textu a vymysleli koncept třetího setkání – performance s názvem There has been wood above spojené se čtením textu. Při ní propůjčili autoři svůj hlas mimo-lidským performerům – mravencům, jejichž pohyb po velkoformátových výtiscích textu byl snímán a promítán na zeď. Text i performance tematizovaly posthumanistický přístup k životnímu prostředí, ve kterém se fokus posunuje od antropocentrického přístupu k potřebě navázat vztah s mimo-lidskými druhy, a kladly otázku, zda je kolektivní inteligence mravenců vyspělejší než umělá inteligence vytvořená člověkem. Text byl nominován do literární soutěže UTOPIE/DYSTOPIE pořádané na FHS UK.

Ekobuňka JAMU se hodlá nadále věnovat společné tvorbě, neformálním setkáním nad uměleckými i environmentálními tématy, diskuzím o životním prostředí kolem nás i v naší škole. Aktuálně připravujeme projekci vznikajícího dokumentárního snímku o performativním projektu studentů JAMU s názvem Zeile, který již v roce 2019 tematizoval problematiku tzv. nerůstu. Hostem události bude režisérka a bývalá studentka JAMU Marika Smreková, která projekt facilitovala a při diskuzi představí svoje tvůrčí postupy spojené právě s nerůstem.

MgA. Otto Kauppinen

Ekobuňka JAMU o svých aktivitách pravidelně informuje na své facebookové stránce, kde nás lze i kontaktovat:

https://www.facebook.com/EKObunkaJAMU/