Prohlášení České konference rektorů k bezpečnostní situaci v České republice

Praha, 19. 4. 2021
Česká konference rektorů s hlubokým znepokojením a obavami sleduje aktuální informace týkající se bezpečnostní situace v naší zemi, které ukazují na bezprecedentní rizika týkající se ohrožení bezpečnosti našeho státu a naší společnosti. Za zcela nepřípustné považujeme jakékoliv aktivity cizích států či silových složek těchto států, jejichž cílem má být ohrožení ČR, její bezpečnosti a jejích občanů nebo podkopání jejích demokratických institucí či oslabování hodnot a principů, jako jsou demokracie a svoboda.
Jako představitelé vysokých škol ČR proto apelujeme na vrcholné politické představitele naší země a na odpovědné státní úřady, aby současnou situaci brali velmi vážně a aby ji bezodkladně řešili, a to s ohledem na prokazatelně se zhoršující bezpečnostní situaci a také na závazky vůči našim spojencům.
Máme dále za to, že aktuální situace ukazuje, že činnost státu na úseku bezpečnosti, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil vyžaduje stále větší míru specializace a vysokou odbornost v řadě oblastí. Vysoké školy ČR disponují excelentními kapacitami a kvalitními infrastrukturami pro vzdělávání a výzkum, jsou zapojeny do mezinárodních výměnných akademických sítí a jsou připraveny ve vzájemné spolupráci připravit a rozvíjet nové specializované studijní programy zaměřené na bezpečnost, takže mohou pomoci flexibilně reagovat na současnou situaci a na akutní potřeby bezpečnostní a obranné komunity ČR.
Jako reprezentanti vysokých škol jsme proto připraveni vést s představiteli našeho státu debatu o uvedených otázkách a o formách spolupráce, které by vedly k posílení bezpečnosti naší země, včetně efektivnější spolupráce s našimi spojenci, a k účinnější obraně hodnot a principů, na kterých ČR spočívá.
Zjištění Národní centrály proti organizovanému zločinu a Bezpečnostní informační služby ČR musejí být zásadním faktorem v rozhodování o tom, jak široké budou mantinely naší spolupráce se zahraničními autoritářskými mocnostmi. Vyzýváme státní instituce, aby systémovými opatřeními zabránily opakování podobných aktů státního terorismu. Zároveň považujeme za nepřípustné jakékoliv znevažování doporučení bezpečnostních a zpravodajských služeb ČR.
V Praze dne 19. dubna 2021
Za Českou konferenci rektorů
Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. předseda