Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU (FRVČ) finančně podporuje projekty akademických pracovníků JAMU, které přispívají k rozvoji JAMU vědeckou, výzkumnou, vývojovou či inovační činností.

Podporovány jsou projekty zaměřené na vlastní vědeckou, výzkumnou, vývojovou či inovační činnosti řešitele,

Výstupem projektů musí být odborná publikace (např. monografie, článek v odborném časopise, příspěvek ve sborníku z konference). Podporovány jsou i projekty tzv. uměleckého výzkumu, jejichž výstupem je umělecké dílo a dokumentace a reflexe jeho vzniku.

Projektová soutěž je vyhlašována každý rok do 30. září a uzávěrka podávání návrhů projektů je 31. prosince roku předcházejícího roku začátku řešení projektu.

Projekty mohou být jednoleté až tříleté a každý rok je na podporu realizace projektů z rozpočtu JAMU vyčleněna částka přibližně 1,5 mil. Kč.

Při posuzování projektů se hodnotí jejich odborná úroveň, realizovatelnost, aktuálnost (zejména možnost publikování výsledku v impaktovaném nebo recenzovaném časopise, případně v knižní podobě), finanční efektivnost a hospodárnost a míra vlivu na rozvoj vědecké, výzkumné, vývojové či inovační činnosti JAMU. Návrhy projektů hodnotí Komise projektů FRVČ.

Odpovědné osoby:

JAMU – doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D

Divadelní fakulta JAMU– doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Hudební fakulta JAMU – Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

Dokumenty:

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

    Prohlédnout složku v IS (může obsahovat více souborů)/auth/do/jamu/doc/5499/frvc/

    Elektronické podání projektové žádosti

    Prostřednictvím tlačítka „Podat projektovou žádost“  bude řešitel přesměrován do úřadovny Informačního systému JAMU. Zde řešitel klikne na „Podání nové žádosti za moji osobu“. Z dostupných agend je nutné vybrat agendu Projektové žádosti FRVČ, do které nahraje dokument se svou žádostí a dá uložit. Tímto je projekt podán ke zpracování příslušným manažerkám.

    Patřičný formulář žádosti si můžete stáhnout výše. Do ISu se nahrává dokument ve formátu .docx (dokument word), který není třeba podepisovat. Podáním přes UČO řešitele je tento dokument považován za podepsaný.

    Podat projektovou žádost